Jak możemy pomóc?

Dodaj ogłoszenie

Jak możemy pomóc?

Zmiany w Regulaminie. Kliknij tutaj, by dowiedzieć się więcej.

Zasady korzystania

Regulamin serwisu OLX.pl

 1. Postanowienia wstępne 
 2. Definicje
 3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu
 4. Ogłoszenia
 5. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń
 6. Zasady odpowiedzialności
 7. Postępowanie reklamacyjne
 8. Płatności
 9. Postanowienia końcowe

Załączniki do regulaminu

1. Polityka prywatności

2. Przedmioty zabronione

3. Zasady zamieszczania Ogłoszeń Wyróżnionych w Serwisie OLX.pl

3a. Zasady zamieszczania Ogłoszeń Wyróżnionych na stronie głównej w Serwisie OLX.pl 

4. Pakiety Ogłoszeń w Serwisie OLX.pl

5. Faktury w wersji elektronicznej

6. Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu

7. Cennik opłat za dodanie Ogłoszenia w kategoriach płatnych

8. Zasady usługi Płatnego Odświeżenia Ogłoszeń

9. Zasady usługi Pakietów Promowań

10. Zasady zamieszczania Logo w Ogłoszeniu w kategorii Praca w Serwisie OLX.pl

11. Zasady korzystania z usługi Spot

12. Zasady dokonywania przerw technicznych, awarie i błędy techniczne

 

1. Postanowienia wstępnedo góry
 • Regulamin określa zasady świadczenia przez spółkę Grupa OLX Sp. z o. o. na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Serwisie OLX.pl (dawniej Tablica.pl).
 • Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu OLX.pl (dawniej Tablica.pl) jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
2. Definicjedo góry

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Operator — spółka Grupa OLX Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568963, NIP: 7792433421, z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem pomoc@olx.pl;

Serwis OLX.pl albo Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą OLX.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej OLX.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Operatora;

Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), zamiany, pracy, oferowanych usług itd., zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

Towar — rzecz, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;

Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie;

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny – „Mój OLX”);

Limit – dopuszczalna liczba darmowych Ogłoszeń przewidziana dla danej kategorii Ogłoszenia, po przekroczeniu której, w celu zamieszczenia kolejnego Ogłoszenia w Serwisie konieczne jest wykupienie Pakietu; Limity dla poszczególnych kategorii Ogłoszeń zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 4;

Pakiet Ogłoszeń – zestaw płatnych Ogłoszeń nabywany przez Użytkownika po przekroczeniu Limitu. Rodzaje Pakietów Ogłoszeń, zasady ich zakupu i korzystania z Ogłoszeń w ramach Pakietu Ogłoszeń określone zostały w załączniku nr 4;

Pakiet Promowań – zestaw płatnych usług promowań Ogłoszeń, takich jak: wyróżnianie, odświeżanie. Rodzaje Pakietów Promowań, zasady ich zakupu i korzystania zostały określone w załączniku nr 9;

Regulamin – niniejszy regulamin;

Cennik — zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu OLX, określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Konsument — Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tj. będący osobą fizyczną, dokonującą w Serwisie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Dezaktualizacja Ogłoszenia – sytuacja, w której (1) doszło do zbycia Towaru lub (2) Użytkownik dokonał zmiany przedmiotu Ogłoszenia w sposób wskazujący, iż dotyczy ono innego Towaru niż Towar, którego dotyczyło pierwotnie.

3. Ogólne warunki korzystania z Serwisudo góry
 1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
 2. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
 3. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu zalogowanemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia
 4. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru, a treść Ogłoszenia musi jasno i jednoznacznie określać, czy Towarem jest określony komplet czy pojedynczy Towar oraz wskazywać czy określona przez Użytkownika cena dotyczy kompletu czy pojedynczego Towaru. Możliwe jest jednak dodanie w treści Ogłoszenia informacji o dostępności Towaru w różnych kolorach. Ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia. Dotyczy to również Ogłoszeń zakończonych przez Użytkownika przed upływem 14 dni od daty dodania Ogłoszenia. Nadto, ilość Ogłoszeń umieszczonych w tym samym czasie przez jednego Użytkownika jest odpowiednio ograniczona przez Serwis. Więcej informacji tutaj.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej publikacja Ogłoszenia w Serwisie w liczbie nieprzekraczającej Limitu jest bezpłatna. Przekroczenie Limitu oznacza obowiązek wykupienia przez Użytkownika Pakietu Ogłoszeń, chyba, że Limit przekroczony został tylko o jedno Ogłoszenie, w takim przypadku stosuje się opłaty przewidziane w Załączniku nr 4.
 6. Po przekroczeniu Limitu Użytkownik otrzymuje komunikat z informacją o jego przekroczeniu oraz o konieczności dokonania opłaty, o której mowa w ust. 5 lub o konieczności wykupu Pakietu Ogłoszeń.
 7. Ogłoszenia zamieszczane w kategorii Praca, w kategorii Nieruchomości w podkategoriach: Mieszkania sprzedaż, Mieszkania zamiana, Domy sprzedaż, Domy zamiana, Działki sprzedaż, Działki zamiana, Biura i lokale sprzedaż, Biura i lokale zamiana, Hale i magazyny sprzedaż, Garaże i parkingi sprzedaż, Garaże i parkingi zamiana, Pozostałe nieruchomości sprzedaż, Pozostałe nieruchomości zamiana, w kategorii Motoryzacja w podkategoriach: Samochody osobowe, Dostawcze i Ciężarowe, Motocykle i Skutery, w kategorii Rolnictwo w podkategoriach: Ciągniki, Maszyny rolnicze podlegają opłacie określonej w Cenniku, Załącznik nr 7.
 8. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 9. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent. Zabronione jest przekazywanie powyższych informacji poza Serwisem.
 10. Operator podejmuje starania zmierzające do publikacji Ogłoszenia równolegle także w innych mediach i w tym celu nawiązuje współpracę z partnerami, w szczególności wydawcami prasy, operatorami innych serwisów internetowych, nadawcami telewizyjnych przekazów planszowych.
 11. Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów Ogłoszenia (w tym zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) u partnerów Operatora. W przypadku emisji części Ogłoszenia, nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika, jednakże wskazany zostanie sposób zapoznania się z całym Ogłoszeniem. Publikacja Ogłoszenia u partnerów jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia.
 12. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiąca jego integralną część.
 13. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu OLX materiałów wymaga każdorazowo zgody Grupy OLX i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Grupy OLX. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie OLX w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu OLX, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Grupy OLX.
 14. Użytkownik korzystający z usług oferowanych w związku z funkcjonowaniem Serwisu zapewnia, że jest uprawniony do korzystania z podawanych, zapisywanych lub publikowanych danych kontaktowych (adres e-mail, numeru telefonu, itp.). Dane kontaktowe podane podczas korzystania z usług Serwisu mogą być wykorzystywane do prowadzenia stosownej komunikacji przez Operatora, podmioty powiązane lub zaufanych partnerów biznesowych. Operator zastrzega możliwość prowadzenia stosownej komunikacji związanej bezpośrednio ze świadczonymi usługami. Kontakty o charakterze marketingowym odbywają się na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika. Udzieloną zgodę można wycofać lub ograniczyć (np. wybrać odpowiedni kanał komunikacji lub ograniczyć kontakty marketingowe wyłącznie do określonego numeru telefonu lub adresu e-mail) w dowolnym momencie, korzystając z odpowiednich ustawień Konta OLX lub zgłaszając takie żądanie Operatorowi.
4. Ogłoszenia - Kontodo góry
 1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza i utworzenia Konta.
 2. W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Operatora służąca do aktywacji Ogłoszenia oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.
 3. Utworzenie Konta obok aktywacji Ogłoszeń zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń ( np. w celu ich modyfikacji) i korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika na odpowiedniej stronie Serwisu OLX.pl. Po dokonaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Operator na podany przez Użytkownika adres e-mail wyśle wiadomość wskazującą sposób aktywacji Konta (link aktywacyjny) oraz inne wymagane prawem informacje.
 4. Utworzenie Konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 5. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 6. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.
 7. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.
 8. Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: pomoc@olx.pl.
 9. Świadczenie usług przez Operatora w ramach publikacji Ogłoszenia w Serwisie dla Użytkownika nieposiadającego Konta, ma charakter terminowy i trwa przez okres 30 dni, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć emisję Ogłoszenia i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym w panelu administracyjnym Ogłoszenia, poprzez wybranie odpowiedniej opcji lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: pomoc@olx.pl.
 10. Konsument może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w pkt. 4. ust 4. umowy odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Operatora zostało rozpoczęte.
 11. Operator ma prawo weryfikacji statusu Użytkownika oraz odmowy uznania go za Konsumenta w przypadku stwierdzenia, iż zamieszczane Ogłoszenia związane są z działalnością gospodarczą lub zawodową tego Użytkownika. Operator uwzględnia w tym zakresie w szczególności liczbę zamieszczanych Ogłoszeń (większą od liczby ogłoszeń zamieszczanych przez Konsumentów) oraz ich treść. Użytkownik, któremu odmówiono statusu Konsumenta ma prawo złożenia wyjaśnień i dokumentów. Na ich bazie Operator podejmuje finalną decyzję w tej sprawie.
5. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeńdo góry
 1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie OLX.pl wymaga:
  1. wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu OLX.pl, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe) a następnie
  2. dokonania aktywacji Ogłoszenia, przy czym aktywacja Ogłoszenia bezpłatnego odbywa się poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Użytkownika. Natomiast aktywacja Ogłoszenia płatnego odbywa się poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) zgodnie z punktem 8 Regulamin
  3. w przypadku przekroczenia Limitu - wykupienia Pakietu Ogłoszeń lub dokonania opłaty, o której mowa w punkcie 3 ust. 5
 2. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji i trwa co do zasady 30 dni, nie dłużej jednak niż do momentu Dezaktualizacji Ogłoszenia. Po upływie 14 dni od rozpoczęcia Emisji Ogłoszenia w Serwisie, Użytkownik może nieodpłatnie odświeżyć Ogłoszenie, z wyjątkiem:
  1. Ogłoszeń zamieszczanych w kategorii Praca oraz Usługi i Firmy;
  2. w kategoriach Dom i Ogród oraz Elektronika, Użytkowników, którzy choć raz wystawili Ogłoszenie jako firma lub nabyli Pakiet Ogłoszeń.
 3. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.
 4. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim (nie dotyczy ogłoszeń zamieszczanych w kategorii Praca).
 5. W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, adresów stron internetowych, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Adres e-mail, numer telefonu lub numer komunikatora internetowego mogą być zamieszczane wyłącznie we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w sposób naruszający niniejsze postanowienie mogą być usunięte.
 6. Ogłoszenie nie może dotyczyć poszukiwania Towaru. Nie dotyczy to kategorii Usługi i Firmy (oferty firm).
 7. Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń o charakterze towarzyskim, dotyczy to w szczególności kategorii Praca.
 8. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry (z wyłączeniem kategorii, w której jest publikowane), usunąć Ogłoszenie, a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia.
 9. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia następuje niezwłocznie po jego aktywacji.
 10. Po upływie 30 dni od zakończenia emisji Ogłoszenie zostaje automatycznie usunięte z Mój OLX.
 11. W czasie zamieszczania lub publikacji Ogłoszenia , Użytkownik może skorzystać z dodatkowej, płatnej usługi tzw. Odświeżenia Ogłoszenia. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania przez Użytkownika z przedmiotowej usługi oraz jej zakupu określone zostały w załączniku nr 8 do Regulaminu.
 12. Operator uprawniony jest do przyznawania Użytkownikowi np. w ramach akcji promocyjnych, czy konkursów, punktów rabatowych, które wykorzystać można w terminie 90 dni od dnia ich uzyskania. Jeden punkt rabatowy uprawnia do obniżenia o 1 zł brutto opłatę za wyróżnienie Ogłoszeń, usługi Płatnego Odświeżenia Ogłoszeń oraz usługi Pakietów Promowań.
 13. W związku z funkcjonowaniem usługi Spot, wszystkie Ogłoszenia w kategorii Praca, które objęte zostały zakresem tej usługi podlegają zautomatyzowanym procesom przetwarzania polegającym na przygotowywaniu przez Operatora zindywidualizowanych rekomendacji. Szczegółowy zakres i sposób świadczenia usługi Spot określone zostały w treści Załącznika nr 11 oraz Polityce Prywatności.
 14. W Serwisie emitowane są jedynie Ogłoszenia aktualne. Operator uprawniony jest do zakończenia emisji Ogłoszenia w przypadku uzasadnionego stwierdzenia, iż nastąpiła jego Dezaktualizacja.
6. Zasady odpowiedzialnoścido góry
 1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie OLX.pl, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. Niezależnie od powyższego zabronione jest wystawianie Towarów wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 2 do Regulaminu stanowiącego jego integralną część.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
 5. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia dotyczące wysłania Towaru wyłącznie poprzez uprzednią zapłatę ceny przez kupującego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.
 6. Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
  1. powszechnie uznane za obraźliwe,
  2. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  3. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  4. szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,
  5. wprowadzające w błąd.
 7. Operator nie odpowiada za:
  1. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
  2. realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
  3. działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,
  4. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
  5. usunięcie Ogłoszenia opublikowanego u partnerów, o których mowa w pkt. 3.10 Regulaminu, w wyniku jego niezgodności z zasadami zamieszczania Ogłoszeń u danego partnera.
 8. Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.
 9. W sytuacji gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Serwisu OLX wymaga dodatkowej weryfikacji danych, w przypadku powzięcia przez Operatora uzasadnionych obaw, co do bezpieczeństwa Konta, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Operator może uzależnić korzystanie z OLX od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Operator zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.
 10. Zasady dokonywania przerw technicznych oraz skutki występowania awarii technicznych i innych błędów określone zostały w Załączniku nr 12.
7. Postępowanie reklamacyjnedo góry
 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usług świadczonych na podstawie Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: pomoc@olx.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Grupa OLX Sp. z o. o., ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań z dopiskiem "reklamacja OLX.pl".
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.
8. Płatnoścido góry
 1. Użytkownik może korzystać w Serwisie z usług płatnych i bezpłatnych. Zapłata za usługi płatne następuje z góry w jeden z poniższych sposobów:
  1. poprzez złożenie swojemu dostawcy usług płatniczych zlecenia płatniczego za pośrednictwem funkcjonalności obsługiwanych przez dostawcę usług płatniczych Operatora, np. przelew online (tzw. płatności pay-by-link), płatność internetowa kartą płatniczą;
  2. poprzez skorzystanie z tzw. usług SMS Premium (usług o podwyższonej opłacie);
  3. poprzez zlecenie płatności z wykorzystaniem portfela OLX (tj. prowadzonej przez Operatora zgodnie z ust. 2 poniżej ewidencji środków służących dokonywaniu zapłaty za usługi płatne świadczone w ramach Serwisu).
 2. Operator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z portfela OLX w celu dokonywania zapłaty za płatne usługi świadczone w ramach Serwisu. Wpłata środków na portfel OLX może nastąpić w sposób wskazany w ust. 1.1 powyżej z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu. W celu dokonania zapłaty z wykorzystaniem środków z portfela OLX Użytkownik powinien wybrać portfel OLX jako formę płatności oraz zatwierdzić dokonywaną płatność.
 3. Operator zapewnia Użytkownikowi dostęp do informacji o aktualnym saldzie portfela OLX w Serwisie w zakładce „Mój OLX” – „Stan konta”.
 4. Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać zwrotu środków wpłaconych na portfel OLX. W tym celu powinien przekazać wniosek o zwrot środków wiadomością poczty elektronicznej na adres: pomoc@olx.pl lub listem poleconym na adres: Grupa OLX Sp. z o. o., ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań. Zwrot dokonywany jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika.
 5. W przypadku rozwiązania umowy przez Użytkownika zgodnie z pkt. 4 ust. 8 Regulaminu, Użytkownik powinien niezwłocznie złożyć wniosek o zwrot salda portfela OLX w sposób wskazany w ustępie poprzedzającym. W przypadku odstąpienia od umowy przez Użytkownika będącego Konsumentem zgodnie z pkt. 4 ust. 10 Regulaminu zwrot salda portfela OLX zostaje dokonany w terminie 30 dni, na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika.
 6. Operator zapewnia Użytkownikowi możliwość zarejestrowania danych karty płatniczej w celu umożliwienia dokonywania zapłaty zgodnie z ust. 1.1 powyżej bez konieczności każdorazowego podawania pełnych danych karty. W celu dokonania płatności z wykorzystaniem danych karty zarejestrowanej zgodnie z niniejszym ustępem, Użytkownik powinien wybrać zarejestrowaną kartę płatniczą z listy oraz podać kod CVC lub CVV w celu potwierdzenia dokonywanej płatności. Transakcja płatnicza jest wykonywana na zasadach określonych dla płatności internetowej kartą płatniczą w ust. 1.1 powyżej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć dane zarejestrowanej karty płatniczej z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.
 7. Użytkownik może posiadać nie więcej niż 10 zarejestrowanych kart płatniczych.
 8. Operator nie pobiera opłaty z tytułu prowadzenia portfela OLX ani z tytułu zarejestrowania danych karty płatniczej.
9. Postanowienia końcowedo góry
 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie OLX.pl, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
 2. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu OLX.pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu OLX.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, jeśli Użytkownik nie zalogował się na Koncie przez okres dłuższy niż 24 miesiące. W rezultacie Użytkownik nie będzie już uprawniony do korzystania z usuniętego Konta. Informacja o rozwiązaniu umowy zostanie wysłana Użytkownikowi z 30-dniowym wyprzedzeniem na adres e-mail podany podczas rejestracji. Użytkownik będzie mógł wyrazić chęć dalszego korzystania z Konta korzystając z udostępnionej w tym celu funkcjonalności wymagającej zalogowania się Użytkownika do Konta. Prawo Operatora do rozwiązania umowy zgodnie z niniejszym postanowieniem nie ogranicza prawa Użytkownika do ponownej rejestracji w Serwisie OLX. Operator nie gwarantuje jednak, że dotychczasowa nazwa użytkownika powiązana z Kontem będzie dostępna do użycia podczas nowej rejestracji.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu OLX.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 6. Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsumenci mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr, podając nasz adres: pomoc@olx.pl.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Polityka ochrony prywatności użytkownika serwisu OLX.pl

OLX - Polityka Prywatności

Data ostatniej aktualizacji 22 października 2019 roku.

Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o ochronę Twoich danych osobistych. Niniejsza Polityka Prywatności dostarczy Ci informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Dowiesz się także o przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak obowiązujące przepisy chronią Ciebie i Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług.

 

W naszej Polityce Prywatności:

Usługi oznaczają każdy produkt, usługę, treść, funkcjonalność, technologię lub funkcję, wszystkie powiązane strony internetowe oraz aplikacje, które Ci oferujemy.

Serwis oznacza strony internetowe, aplikacje i strony mobilne lub inne treści online, za pośrednictwem których oferujemy nasze Usługi.

 

1. Kim jesteśmy?

Głównym administratorem Twoich danych w zakresie świadczenia naszych międzynarodowych usług jest OLX Global B.V. z siedzibą w Hoofddorp, adres: 105 Taurusavenue, 2132 LS Hoofddorp. OLX Global B.V. jest spółką dominującą względem innych podmiotów z grupy OLX, które świadczą usługi na Twoją rzecz zgodnie z naszym Regulaminem, (zwane dalej łącznie „OLX”, „my”, „nas” lub „nasze”). Podmioty z grupy OLX, o których mowa, są uważane za administratorów danych osobowych pozostających w związku z usługami, które świadczą na rynkach lokalnych. 

Administratorem danych Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem polskiego Serwisu jest: Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-872 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 43.

Grupa OLX Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000568963 oraz posługuje się następującymi numerami identyfikacyjnymi: NIP 7792433421, REGON: 362117960.

Aktualne dane kontaktowe są zamieszczone w sekcji 15.

 

2. Jakie dane zbieramy na Twój temat?

2.1.1 Dane przekazane przekazywane bezpośrednio przez Ciebie

Rejestracja i inne informacje o Twoim koncie

Podczas Twojej rejestracji w celu korzystania ze świadczonych przez nas Usług możemy zbierać na Twój temat następujące informacje:

 • jeśli rejestrujesz się z wykorzystaniem konta Facebook: gromadzimy imię i nazwisko w formie w jakiej występują na Twoim koncie Facebook oraz numer identyfikacyjny (Facebook ID). W sytuacji, gdy w ramach ustawień prywatności aplikacji Facebook (takie ustawienia pojawią się zaraz przed zalogowaniem się do naszego Serwisu), udzielisz swojego pozwolenia, możemy pozyskać również informacje na temat Twojej płci, wieku, identyfikatora email;
 • jeśli zalogujesz się z wykorzystaniem konta Google: gromadzimy imię, nazwisko i adres email;
 • jeśli zalogujesz się z wykorzystaniem konta Allegro: adres email powiązany z kontem Allegro.
 • jeśli rejestrujesz się z wykorzystaniem Twojego adresu email: adres email.

Podanie powyższych danych jest niezbędne do korzystania z usług oferowanych w ramach konta OLX.

W trakcie korzystania z naszych Usług, możesz również dobrowolnie podać następujące dodatkowe dane osobowe:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu komórkowego;
 • dane Twojej karty kredytowej w przypadku, gdy jesteś zainteresowany zakupem naszych płatnych usług określonych w Regulaminie;
 • dane wskazane w Twoim CV oraz dane związane z Twoim doświadczeniem zawodowym, które umieszczasz w ramach konta OLX lub które przesyłasz odpowiadając na ogłoszenia zamieszczone w kategorii „Praca”.

W przypadku korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu, w celach weryfikacyjnych, możemy zażądać od Ciebie podania dodatkowych danych takich jak np. numer telefonu komórkowego (np. gdy wystawiasz po raz pierwszy ogłoszenie w płatnej kategorii lub gdy w naszym Serwisie wprowadziliśmy ograniczenia liczby bezpłatnych ogłoszeń). W tych sytuacjach brak podania dodatkowych danych, o które Cię poprosimy uniemożliwi Ci korzystanie z tych funkcjonalności Serwisu.

W uzasadnionych przypadkach podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu polegających na działaniu na niekorzyść innych Użytkowników Serwisu możemy poprosić Cię o przekazanie nam dodatkowych informacji związanych z transakcją (np. kopia dowodu nadania przesyłki). W takich przypadkach podstawą do przetwarzania przez nas tej kategorii danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zwalczaniu naruszeń Regulaminu i zapewnieniu Użytkownikom możliwości korzystania z bezpiecznego i przyjaznego Serwisu.

Komunikacja za pośrednictwem funkcji czatu w naszym Serwisie

Kiedy używasz funkcji czatu do komunikacji z innymi użytkownikami, zbieramy treści wiadomości i informacje, które przekazujesz za pośrednictwem tej funkcjonalności.

Komunikacja telefoniczna oraz prowadzenie korespondencji

W przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowego zbieramy wszystkie informacje, które zdecydujesz się przekazać podczas rozmowy lub w trakcie korespondencji z naszymi pracownikami lub przedstawicielami. Informujemy, że w przypadku kontaktów telefonicznych wszystkie rozmowy są nagrywane. Jeżeli sprzeciwiasz się nagrywaniu rozmów telefonicznych, rozmowa nie będzie kontynuowana, a Ty możesz skorzystać z innych dostępnych form komunikacji.

 

2.1.2 Dane, które gromadzimy automatycznie kiedy korzystasz z naszych Usług

Kiedy korzystasz z naszego Serwisu, automatycznie zbieramy o Tobie następujące informacje:

Dane o urządzeniu

 • Gromadzimy informacje dotyczące Twojego urządzenia, takie jak wersja systemu operacyjnego oraz unikalne identyfikatory. Przykładem takich informacji jest nazwa sieci komórkowej, z której korzystasz. Informacje związane z urządzeniem są przez nas łączone z Twoim kontem OLX.

Informacje o lokalizacji

 • W zależności od ustawień prywatności Twojego urządzenia, jeśli wystawiasz w naszym Serwisie do sprzedaży określony przedmiot, automatycznie zbieramy i przetwarzamy informacje na temat Twojej aktualnej lokalizacji. Do określenia lokalizacji wykorzystujemy różne technologie, w tym adres IP, GPS, punkty dostępu Wi-Fi i stacje telefonii komórkowej. Dane dotyczące Twojej lokalizacji pozwalają na wyświetlanie i przeglądanie przedmiotów wystawionych do sprzedaży w Twoim sąsiedztwie oraz ułatwiają Ci sprzedaż przedmiotów w Twojej okolicy.

Dane dotyczące logowania

 • Gromadzimy szczegóły techniczne, w tym adres protokołu internetowego (adres IP) Twojego urządzenia, informacje o strefie czasowej i systemie operacyjnym. Przechowujemy również informacje na temat Twojego logowania (data rejestracji, data ostatniej zmiany hasła, data ostatniego udanego logowania) oraz typu i rodzaju Twojej przeglądarki internetowej.

Dane o aktywności w Serwisie

 • Zbieramy informacje dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, a wśród nich informacje o stronach, z których trafiasz na nasz Serwis, datę każdej wizyty, wyniki Twoich wyszukiwań, listy produktów oraz banery reklamowe, w które kliknąłeś, Twoje interakcje z takimi reklamami i listami produktowymi, czas trwania Twojej wizyty, a także kolejność, w jakiej odwiedzałeś poszczególne sekcje naszego Serwisu.

Cookies

 • Wykorzystujemy cookies w celu zarządzania sesjami użytkowników, przechowywania wyboru preferencji językowych oraz dostarczania Ci odpowiednich reklam. "Cookies" to niewielkie pliki tekstowe przesyłane przez serwer internetowy na twardy dysk Twojego urządzenia. Cookies mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji o dacie i godzinie Twojej wizyty, Twojej historii przeglądania, Twoich preferencjach, oraz nazwie użytkownika. Możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, aby odrzucić wszystkie lub niektóre cookies, lub ustawić ostrzeżenia informujące Cię, że strony internetowe umieszczają lub mają dostęp do cookies. Pamiętaj, że jeśli zablokujesz albo odrzucisz cookies, niektóre z naszych Usług lub niektóre części Serwisu mogą stać się dla Ciebie niedostępne lub mogą działać nieprawidłowo. Aby uzyskać więcej informacji o wykorzystaniu przez nas cookies, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą Cookies i Podobnych Technologii.

2.1.3. Dane pozyskane od osób trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł

Otrzymujemy Twoje dane osobowe od różnych osób trzecich (i ze źródeł publicznych) takich jak wymienione poniżej:

i. Niektóre informacje o charakterze technicznym oraz wynikające ze sposobu użytkowania, pozyskane od dostawców usług analitycznych, jak np. Google.

ii. Dane adresowe i kontaktowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą pozyskane od dostawców informacji, jak np. wywiadownie gospodarcze oraz podmioty budujące bazy potencjalnych kontrahentów oraz publicznie dostępne rejestry (np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

iii. Innych użytkowników Serwisu, w zakresie w jakim prowadzą oni z nami korespondencję dotyczącą naszych Usług lub transakcji, które z nimi prowadziłeś (np. dane potwierdzenia wysyłki, informacje o niezgodności towaru z ogłoszeniem, informacje dotyczące potencjalnych oszustw).

 

3. Czy pozyskujemy dane od dzieci?

Nasze Usługi nie są skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia i świadomie nie pozyskujemy informacji na ich temat. Jeśli stwierdzimy, że osoba poniżej 16 roku życia dostarczyła nam swoje dane osobowe, natychmiast je usuniemy.

 

4. Dlaczego przetwarzamy informacje na Twój temat?

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa. Najczęściej przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy:

 • jest to niezbędne to zawarcia lub wykonania umowy (pamiętaj, że korzystając z naszych Usług zawierasz umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną);
 • jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na prowadzeniu marketingu bezpośredniego zgodnie art. 7 niniejszej Polityki Prywatności, ulepszaniu naszych Usług i zapewnianiu Ci dostępu do bezpiecznego i sprawnie działającego Serwisu;
 • jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.

W pewnych okolicznościach możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie uzyskanej od Ciebie zgody. W takich przypadkach, w momencie pozyskiwania Twojej zgody poinformujemy Cię o celu przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy opis sposobów przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz podstawy prawne, na których oparliśmy nasze działania. Ponadto, gdy ma to swoje zastosowanie, zidentyfikowaliśmy i opisaliśmy nasze prawnie uzasadnione interesy.

4.1 Przetwarzanie w celu zapewnienia dostępu oraz świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu

Jeśli zalogujesz się za pomocą Twojego numeru telefonu komórkowego lub identyfikatora e-mail, wykorzystamy Twoje imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub adres e-mail w celu zidentyfikowania Cię jako Użytkownika i zapewnienia Ci dostępu do naszego Serwisu.

Jeśli zalogujesz się za pomocą Twojego konta Facebook, wykorzystamy Twoje imię i nazwisko oraz adres email z Twojego profilu Facebook w celu zidentyfikowania Cię jako Użytkownika naszego Serwisu i zapewnienia Ci dostępu do Serwisu.

Powyższe informacje dotyczące logowania są przez nas używane również do świadczenia Usług zgodnie z naszym Regulaminem.

Wykorzystujemy Twój adres email i numer telefonu komórkowego (za pośrednictwem SMS) do przesyłania Ci propozycji i rekomendacji naszych Usług, które mogą być dla Ciebie interesujące. Powyższe informacje są przetwarzane w celu należytego wykonania umowy, którą z nami zawarłeś oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w przypadku podejmowania przez nas działań marketingowych, polegających na oferowaniu Ci Usług.

4.2 Przetwarzanie w celu poprawienia wygody korzystania z Serwisu oraz rozwoju nowych funkcjonalności Serwisu

Wykorzystujemy dane o aktywności użytkownika (np. sekwencje kliknięć w ramach Serwisu) do:

 • oferowania Ci spersonalizowanych treści, takich jak lepsze wyniki wyszukiwania podczas korzystania z naszych Usług;
 • określania jak długo i w jaki sposób poruszasz się po naszym Serwisie, w celu poznania Twoich zainteresowań i poprawy naszych Usług. Na przykład, opierając się na informacjach dotyczących treści, które Cię zainteresowały, możemy przekazać Ci sugestie innych interesujących materiałów;
 • monitorowania i raportowania efektywności kampanii marketingowych do naszych partnerów biznesowych oraz do celów wewnętrznych analiz biznesowych.

Wykorzystujemy dane dotyczące Twojej lokalizacji do następujących celów:

 • łączenia anonimowych i zagregowanych informacji o cechach i zachowaniu użytkowników OLX, w tym w celach analiz biznesowych, segmentacji oraz rozwijania anonimowych profili;
 • wspierania rozwoju naszego Serwisu oraz personalizacji treści, które do Ciebie kierujemy. Na przykład, przy pomocy lokalizacji i dla zapewnienia Ci większej wygody zakupów, możemy wyświetlać listy ogłoszeń z Twojego sąsiedztwa;
 • mierzenia i monitorowania Twoich interakcji z banerami reklamowymi podmiotów trzecich, które umieszczamy w naszym Serwisie.

Na podstawie informacji dotyczących logowania, które zawierają Twój identyfikator email i numer telefonu, rozpoznajemy różne urządzenia (takie jak komputer stacjonarny, telefon komórkowy, tablet) wykorzystywane przez Ciebie w celu uzyskania dostępu do Serwisu. Pozwala nam to łączyć Twoją aktywność w naszym Serwisie na wszystkich urządzeniach, a także pomaga zapewnić Ci taką samą wygodę korzystania z Serwisu bez względu na to, z jakiego urządzenia korzystasz.

Przetwarzamy powyższe informacje w oparciu o przesłankę naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu poprawy Twojej wygody korzystania z Serwisu oraz w celu należytego wykonania umowy, którą z nami zawarłeś.

W celu umożliwienia Ci korzystania z coraz wygodniejszego Serwisu oraz nowych przydatnych funkcjonalności cały czas pracujemy nad rozwojem naszych usług. W celu opracowania nowych rozwiązań takich jak np. system skutecznych rekomendacji ogłoszeń pracy możemy prowadzić różnego rodzaju testy i badania. W takim przypadku możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na rozwoju naszego Serwisu. W celu ochrony Twoich interesów wdrożyliśmy wiele mechanizmów ochrony danych osobowych, które mogą być wykorzystywane do celów rozwoju nowych usług, takich jak pseudonimizacja lub szyfrowanie danych.

4.3 Przetwarzanie w celu zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu

i. Wykorzystujemy Twój numer telefonu komórkowego, dane dotyczące logowania oraz unikalne identyfikatory urządzeń w celu administrowania i ochrony naszego Serwisu (w tym diagnostyki, analizy danych, testów, zapobiegania nadużyciom, utrzymania systemów informatycznych, wsparcia, raportowania oraz hostingu danych).

ii. Dla celów zapobiegania nadużyciom oraz promowania bezpieczeństwa przez blokowanie spamu lub obraźliwych wiadomości, które mogą być do Ciebie wysyłane przez innych użytkowników, analizujemy Twoją komunikację prowadzoną za pomocą funkcji czatu.

Powyższe informacje przetwarzamy w celu należytego wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, ulepszania naszych Usług oraz w oparciu o przesłankę naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapobieganiu nadużyciom.

4.4. Przetwarzanie w celu ulepszania jakości naszych usług

W celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług i zapewnienia, że nasi pracownicy dochowują najwyższych standardów w zakresie obsługi klientów, wykorzystujemy nagrania rozmów lub korespondencję, jaką prowadzimy rozpatrując Twoje zgłoszenia, reklamacje lub odpowiadając na Twoje pytania. Powyższe kategorie informacji są wykorzystywane m.in. w szkoleniach dla pracowników oraz uwzględniane podczas wewnętrznych procesów kontroli jakości.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w opisanych celach jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ulepszaniu jakości naszych usług oraz zapewnieniu Ci najwyższych standardów jakości obsługi.
 
4.5. Przetwarzanie w celu marketingu naszych usług, kontaktów z podmiotami trzecimi oraz organami administracji

Kontakty B2B

Wykorzystujemy Twoje dane kontaktowe oraz informacje o prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej w celu promocji naszych Usług i zachęcenia Cię do nawiązania lub rozwinięcia współpracy z OLX.

W sytuacji, gdy pozyskaliśmy Twoje dane z publicznie dostępnych źródeł lub od podmiotów trzecich dołożymy należytych starań, aby poinformować Cię o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz uzyskać odpowiednią zgodę na kontakty marketingowe. Zapewnimy Ci również możliwość wyrażenia swojego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w takich celach.

Powyższe dane osobowe wykorzystujemy na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu polegającego na marketingu Usług oraz poszerzaniu zakresu współpracy z przedsiębiorcami.

Kontakty z podmiotami trzecimi oraz organami administracji.

Jeżeli reprezentujesz podmioty, które współpracują lub chcą nawiązać współpracę z OLX albo jesteś przedstawicielem mediów lub organów administracji publicznej, wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celach prowadzenia korespondencji, nawiązywania współpracy handlowej, wykonywania umów zawartych przez Twoją spółkę/organizację z OLX lub obsługi wniosków lub spraw związanych z zadaniami realizowanymi przez organy administracji.

Powyższe dane osobowe wykorzystujemy na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu możliwości prowadzenia korespondencji, zawierania lub wykonywania umów handlowych oraz obsługi spraw z zakresu administracji publicznej. 

5. Przetwarzanie danych w OLX „Praca”

5.1 Przetwarzanie danych osobowych kandydatów

W celu ułatwienia procesu odpowiadania na ogłoszenia pracy zamieszczone w kategorii „Praca” udostępniliśmy naszym Użytkownikom możliwość dodawania, przechowywania i wykorzystania ich CV w naszym Serwisie. Użytkownicy mogą zapisać CV podczas procesu odpowiadania na konkretne ogłoszenie, a także z poziomu ustawień swojego konta (zakładka „Moje CV”). Możesz zarządzać swoimi CV zapisanymi w Twoim koncie OLX dodając lub usuwając poszczególne pliki. Po zapisaniu CV w Twoim koncie nie będziesz musiał załączać osobnego pliku za każdym razem, gdy odpowiadasz na interesujące Cię ogłoszenie o pracę.

5.2 W jaki sposób przekazujemy Twoje dane

Odpowiedź na konkretne ogłoszenie o pracę lub polubienie polecanego ogłoszenia łączy się z udostępnieniem przez nas Twoich danych osobowych dla Użytkownika będącego ogłoszeniodawcą. Po wysłaniu odpowiedzi lub polubieniu ogłoszenia ogłoszeniodawca otrzyma specjalny link, za pomocą którego będzie mógł pobrać Twoje CV udostępnione przez nas w ramach funkcjonalności naszego Serwisu oraz będzie mógł uwzględnić Twoją kandydaturę w swoim procesie rekrutacyjnym. Pamiętaj, że z momentem udostępnienia Twojego CV ogłoszeniodawcy, staje się on niezależnym administratorem. Zachęcamy abyś uważnie zapoznał się z treścią poszczególnych ogłoszeń o pracę i zasadami przetwarzania danych osobowych wskazywanych przez ogłoszeniodawców.

5.3 Zasady przetwarzania danych w ramach usługi Spot

 Spot jest usługą świadczoną przez OLX w celu dopasowywania oczekiwań i sylwetek Użytkowników zainteresowanych nowymi propozycjami pracy do potrzeb potencjalnych pracodawców.

Spot wykorzystuje technologię zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, oraz może prowadzić do podejmowania automatycznych decyzji w istotny sposób wpływających na sytuację Użytkowników korzystających z usługi. Takimi decyzjami będą nasze rekomendacje w zakresie interesujących ogłoszeń pracy lub kandydatów, które mogą oddziaływać na procesy rekrutacyjne.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, którą z nami zawarłeś. Przewidywanymi przez nas skutkami działania usługi jest zwiększanie szans Użytkowników na znalezienie interesującego ogłoszenia o pracę lub ciekawego kandydata. Usługa w żaden sposób nie ogranicza Użytkowników w zakresie korzystania z podstawowych funkcjonalności Serwisu w kategorii „Praca”.

Korzystanie ze Spot przez Użytkownika zainteresowanego ogłoszeniami pracy wymaga aktywacji usługi. Aktywacja usługi odbywa się za pomocą danych konta OLX. W przypadku Użytkowników będących pracodawcami dostęp do Spot jest możliwy zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Profilowaniu podlegają wyłącznie ogłoszenia opublikowane w kategoriach objętych zakresem usługi.

W ramach Spot każdy z Użytkowników zainteresowanych ogłoszeniami pracy powinien stworzyć swój profil kandydata. Podanie danych osobowych podczas tworzenia profilu kandydata jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego korzystania z usługi. Pamiętaj, że dane zapisane w Twoim profilu kandydata są wykorzystywane przez mechanizmy systemu rekomendacji, dlatego powinieneś dbać o ich kompletność, poprawność oraz aktualność.

Działanie Spot opiera się na analizie danych zamieszczonych w ramach profilu kandydata oraz analizie wymagań i oczekiwań pracodawców wskazywanych w treści ogłoszeń o pracę publikowanych w kategoriach objętych zakresem usługi. Dopasowując sylwetki kandydatów do poszczególnych ogłoszeń specjalne algorytmy analizują m.in. formę prawną oczekiwanego zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy (lub świadczenia usługi), oczekiwania finansowe kandydata, możliwości finansowe potencjalnego pracodawcy oraz dodatkowe wymagania związane np. z poziomem wykształcenia, doświadczeniem zawodowym, dodatkowymi uprawnieniami lub umiejętnościami.

Na podstawie wyników porównania, kandydatom prezentowane są polecane ogłoszenia o pracę lub sylwetki kandydatów. W ramach każdego polecenia Użytkownik otrzyma informacje o ogólnym poziomie dopasowania oraz szczegóły dotyczące porównania wzajemnych oczekiwań kandydata i potencjalnego pracodawcy. Informacje o znalezieniu polecanych ogłoszeń o pracę lub kandydatów zostaną przekazane Użytkownikom w drodze komunikatów systemowych w ramach konta OLX oraz wiadomości e-mail. Każdy z Użytkowników ma możliwość zapoznania się z treścią polecanego ogłoszenia oraz polubienia lub odrzucenia propozycji.

Polubienie polecanego ogłoszenia wiąże się z udostępnieniem danych kontaktowych Użytkownika zainteresowanego ogłoszeniem o pracę lub sylwetką pracownika Użytkownikowi publikującemu ogłoszenie lub poszukującemu pracy i jest niezbędne do właściwego świadczenia usługi. W przypadku udostępnienia danych Użytkownika będącego kandydatem, polubienie polecanego ogłoszenia oznacza również zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w profilu kandydata w zakresie szerszym, niż wskazany w art. 221 Kodeksu pracy. Funkcjonalności usługi zapewniają również możliwość przesłania dokumentów CV lub zadania dodatkowych pytań związanych z rekomendowanym ogłoszeniem za pomocą wiadomości systemowych.

Naszym podstawowym celem jest zapewnienie Użytkownikom usługi o jak najwyższej jakości. Z tego powodu wdrożyliśmy odpowiednie środki mające na celu ochronę Twoich interesów. Do tych środków należą m.in.:

 • regularne audyty i przeglądy sposobu działania Spot zapobiegające dyskryminacji Użytkowników lub nieprawidłowym wynikom działania algorytmu;
 • udostępnienie Użytkownikom funkcjonalności pozwalających na zapoznanie się z większą liczbą polecanych ogłoszeń niż te, które są przesyłane w ramach wiadomości e-mail oraz powiadomień (wyświetlenie dodatkowych ogłoszeń);
 • bieżące informowanie Użytkowników o zmianach w działaniu usługi Spot;
 • w przypadku, gdy podejrzewasz, że Spot nie działa w sposób prawidłowy - zapewnienie Ci prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony OLX, do wyrażenia swojego stanowiska i zakwestionowania trafności działania Spot. W uzasadnionych przypadkach podejmiemy odpowiednie kroki w celu przywrócenia poprawnego działania usługi.

6. Przetwarzanie danych w ramach usług OLX Developer Portal

W celu świadczenia usług OLX API w ramach OLX Developer Portal przetwarzamy dane osobowe naszych Użytkowników będących Deweloperami lub osobami kontaktowymi Deweloperów.

Korzystanie z usług OLX API wymaga aktywacji za pomocą danych konta OLX. W przypadku dodania nowej Aplikacji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu OLX Developer Portal, konieczne jest każdorazowe wypełnienie dedykowanego formularza i podanie nam dodatkowych informacji związanych z Aplikacją oraz osobą kontaktową. Podanie danych wymaganych w formularzu jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usługi OLX API. W ramach korzystania z usług OLX API przetwarzamy również dane o aktywności Deweloperów w ramach serwisu OLX.

Powyższe informacje przetwarzamy w celu należytego wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, ulepszania naszych Usług oraz w oparciu o przesłankę naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapobieganiu nadużyciom, a także zapewnieniu zgodności Aplikacji z postanowieniami Regulaminu oraz Regulaminu OLX Developer Portal.

OLX nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Użytkowników w ramach Aplikacji dodanych przez Dewelopera. Obowiązek zapewnienia rzetelnej informacji dotyczącej zasad korzystania z Aplikacji, polityki bezpieczeństwa oraz innych informacji wymaganych przepisami obowiązującego prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, spoczywa na Deweloperze. OLX zobowiązał Deweloperów do uaktualniania i wspierania Aplikacji, w tym w szczególności do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych za jej pośrednictwem danych Użytkowników w ramach obowiązującego Regulaminu OLX Developer Portal.

W celu realizacji swoich praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych Użytkownik korzystający z Aplikacji powinien skontaktować się bezpośrednio z Deweloperem albo podmiotem wskazanym w odpowiednim dokumencie opisującym zasady korzystania z określonej Aplikacji.

 

7. W jaki sposób będziemy Cię informować o zmianach w naszej Polityce Prywatności?

Polityka Prywatności może być przez nas zmieniana lub aktualizowana. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na tej stronie, a dodatkowo poinformujemy Cię o nich za pośrednictwem wiadomości e-mail lub naszego Serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na dokonane przez nas zmiany, możesz dokonać zamknięcia swojego konta wchodząc w jego ustawienia i wybierając opcję zamknięcia konta.

 

8. Twoje prawa

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony prywatności przyznają Ci pewne prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. O zakresie przysługujących Ci praw decyduje charakter podejmowanych przez nas działań.

Sposób realizacji Twoich praw: W celu zapewnienia realizacji Twoich praw udostępniliśmy odpowiednie funkcjonalności w ramach Twojego konta OLX. Korzystając z dostępnych funkcji możesz poprawiać swoje dane osobowe, otrzymać ich kopię, czy też zażądać usunięcia konta OLX i związanych z nim danych osobowych. W związku z tym, że troszczymy się o bezpieczeństwo danych osobowych naszych Użytkowników żądania dotyczące realizacji Twoich praw powinny zostać zgłoszone z poziomu funkcjonalności konta OLX. Wynika to z faktu, że tylko w taki sposób mamy szansę zweryfikować, czy określone żądanie zostało zgłoszone przez osobę, której dane dotyczą (czyli naszego Użytkownika). Ponadto pamiętaj, że usunięcie Twoich danych jest możliwe dopiero po zakończeniu świadczenia przez nas usług, tzn. po usunięciu konta OLX. Dokładamy również starań, aby odpowiednie funkcjonalności były również dostępne w naszych pozostałych usługach.

Jeśli chcesz zrealizować którekolwiek z praw opisanych poniżej, przejdź do swojego konta/ustawień prywatności.

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci otrzymanie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe na Twój temat, a jeżeli tak, prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które przetwarzamy. Prawo dostępu do danych osobowych pozwala Ci na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. Prawo to zapewnia możliwość żądania poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy. W niektórych przypadkach realizując Twoje żądanie będziemy musieli zweryfikować poprawność nowych danych, które nam dostarczysz.

Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to pozwala Ci zwrócić się do nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) gdy chcesz abyśmy sprawdzili prawidłowość danych; (b) gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem; (c) gdy dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mimo, że nie potrzebujemy już Twoich danych do naszych własnych celów przetwarzania; (d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci żądanie usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Możesz również żądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli skutecznie zrealizowałeś przysługujące Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (zob. poniżej), jeśli przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem lub jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wskazanego w przepisach obowiązującego prawa. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach, jesteśmy zobowiązani przetwarzać Twoje dane na podstawie obowiązujących przepisów i nie możemy zrealizować Twojego żądania. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji 10.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Cię danych w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu (naszego lub podmiotów trzecich). Prawo do sprzeciwu możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolności. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci również jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach, możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności (np. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz przeciwdziałanie oszustwom). W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Twoich danych osobowych.

Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Realizując to prawo dostarczymy Ci lub wskazanej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Pamiętaj, że prawo to przysługuje Ci tylko w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych).

W przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Realizacja praw jest, co do zasady, bezpłatna: Nie będziesz musiał wnosić opłaty za realizację prawa dostępu do Twoich danych osobowych (lub za realizację jakichkolwiek innych praw). Możemy jednak pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli Twoje żądanie jest w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny charakter. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia Twojego żądania.

Czas realizacji żądań: Dokładamy starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnioneżądania w ciągu jednego miesiąca. Jeśli Twoje żądanie jest szczególnie skomplikowane lub złożyłeś kilka żądań ich rozpoznanie może zająć nam dłużej niż miesiąc. W takim wypadku poinformujemy Cię wydłużeniu terminu i zapewnimy Ci bieżące informacje dotyczące realizacji Twojego żądania.

Masz również prawo w dowolnym czasie wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, zgodnie z informacjami wskazanymi w sekcji 13.

Będziemy wdzięczni, jeśli przed wniesieniem skargi do organu nadzorczego, dasz nam szansę zajęcia się Twoją sprawą i wątpliwościami związanymi z naszym działaniem. Z tego powodu prosimy o kontakt z naszym Działem Prywatności za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

 

9. Komunikacja i Marketing

Będziemy komunikować się z Tobą za pośrednictwem wiadomości email, SMS lub za pomocą powiadomień związanych z naszymi Usługami/Serwisem. Komunikacja będzie mieć na celu potwierdzenie Twojej rejestracji, informowanie Cię w sytuacji, gdy Twoje ogłoszenie stanie się aktywne/wygaśnie oraz w przypadku innych wiadomości transakcyjnych związanych z naszymi Usługami. Ze względu na to, że wysyłanie Ci tego rodzaju komunikatów jest z naszej perspektywy konieczne, możesz nie mieć możliwości rezygnacji z ich otrzymywania.

Możesz jednak w każdej chwili zrezygnować z otrzymywanej komunikacji marketingowej przez kliknięcie w odpowiedni link umieszczony w wysłanej do Ciebie wiadomości email lub SMS, zmieniając ustawienia powiadomień w ramach swojego konta OLX. W przypadku problemów lub trudności skontaktuj się z nami za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

Komunikację marketingową możesz otrzymywać, gdy:

 • zgłosiłeś nam chęć otrzymywania takich informacji wyrażając swoją zgodę na komunikację marketingową;
 • dostarczyłeś nam swoje dane biorąc udział w konkursie; lub
 • zgłosiłeś swój udział w akcji promocyjnej.

W sytuacji, gdy nie jesteś jeszcze naszym użytkownikiem, a Twoje dane osobowe uzyskaliśmy z publicznie dostępnych źródeł (np. CEIDG, innych stron internetowych) lub od podmiotów trzecich, wykorzystujemy je do kontaktu w celu zapytania o możliwość przedstawienia oferty nawiązania współpracy (także pocztą tradycyjną). Wykorzystując Twoje dane osobowe podejmujemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Twoich praw i przekazania Ci wszystkich niezbędnych informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych. Oferta marketingowa zostanie Ci przedstawiona wyłącznie, gdy wyrazisz na to swoją odrębną zgodę.

 

10. Komu udostępniamy Twoje dane?

Do realizacji celów wskazanych w sekcji 4, możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Spółki powiązane: Możemy udostępniać dane innym spółkom z grupy OLX, w tym spółkom z siedzibą poza obszarem EOG, które pomagają nam świadczyć usługi związane z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą. Wspomniane usługi polegają na ulepszaniu produktów, wspieraniu klientów oraz tworzeniu mechanizmów wykrywania nadużyć. Każdy przypadek udostępnienia danych osobowych spółkom zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) w ramach grupy OLX, odbywa się z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w sekcji 9 lub jest przedmiotem umowy przekazania danych, która jasno określa obowiązki stron oraz zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych.

Podmioty trzecie świadczące usługi: Korzystamy z usług podmiotów trzecich, które pomagają dostarczać nam określone rozwiązania związane z naszymi Usługami, np. przechowywanie danych w chmurze Amazon Web Services i Microsoft Azure. Dostawcy takich usług mogą mieć swoją siedzibę zarówno na terenie „EOG”, jak i poza nim.

Przeprowadzamy kontrole naszych dostawców i wymagamy od nich zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych oraz przetwarzania ich zgodnie z prawem.Nie pozwalamy na to, aby nasi dostawcy przetwarzali Twoje dane osobowe do własnych celów. W ramach naszej współpracy zastrzegamy, że dostawcy mogą przetwarzać je tylko w wyraźnie wskazanych celach, zgodnie z naszymi instrukcjami.

Dostawcy usług marketingowych i analitycznych: W celu ulepszania naszych Usług, czasem udostępniamy informacje o Tobie w postaci uniemożliwiającej identyfikację dostawcom usług analitycznych, którzy pomagają nam analizować w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych Usług/Serwisu. Dla celów monitorowania i raportowania efektywności kampanii naszych partnerów biznesowych oraz w celach wewnętrznych analiz biznesowych, dzielimy się z nimi informacjami w sposób uniemożliwiający identyfikację użytkowników. Więcej informacji na temat naszych dostawców usług analitycznych znajdziesz w naszej Polityce dotyczącej Cookies i Pokrewnych Technologii.

Organy ścigania, organy nadzorcze i inne: Możemy ujawnić Twoje dane osobowe organom ścigania, organom nadzorczym, organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej oraz innym podmiotom trzecim. Ujawnienie takich danych odbywa się w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych.

Możemy podjąć decyzje o sprzedaży, przekazaniu lub połączeniu części naszego przedsiębiorstwa lub naszych aktywów. Możemy również dążyć do przejęcia innych przedsiębiorstw lub do połączenia z nimi. W przypadku jakiejkolwiek zmiany, nowy właściciel będzie mógł wykorzystywać Twoje dane osobowe w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.

Informacje dostępne publicznie: Jeśli korzystasz z naszych Usług i decydujesz się wystawić określony przedmiot na sprzedaż, możesz podjąć decyzję o ujawnieniu pewnych danych osobowych dla pozostałych użytkowników Serwisu OLX. Informacje te mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, adres email, Twoją lokalizację i numer kontaktowy. Pamiętaj, że każda informacja, którą ujawnisz innym użytkownikom może być przekazana dalej, dlatego powinieneś zachować w tej kwestii szczególną rozwagę.

Inni Użytkownicy: W sytuacji, gdy korzystasz z naszych Usług umożliwiających porozumiewanie się z innymi Użytkownikami udostępniamy Twoje dane w zakresie związanym z taką Usługą. Ponadto, w przypadku korzystania z systemu wiadomości w ramach Serwisu udostępniamy Twoje dane związane z korespondencją oraz nazwę Użytkownika poprzedzającą domenę adresu pocztowego (np. @gmail.com) wykorzystanego do założenia Konta OLX.

 

11. Przekazywanie danych do państw trzecich

W sytuacjach, gdy przekazujemy Twoje dane osobowe poza „EOG”, gwarantujemy, że podobny poziom ochrony jest zapewniony przez wprowadzenie co najmniej jednego z poniższych zabezpieczeń:

Możesz uzyskać kopię odpowiednich zabezpieczeń kontaktując się z nami wykorzystując Formularz Kontaktowy.

 

12. Gdzie i przez jaki okres przechowujemy Twoje dane?

Dane, które gromadzimy na Twój temat będą przechowywane i przetwarzane zarówno na terenie „EOG”, jak i poza nim, na odpowiednio zabezpieczonych serwerach, w celu zapewnienia naszym użytkownikom jak najwyższej jakości usług, np. szybkich stron internetowych lub stale rozwijanych aplikacji mobilnych.

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym w ramach wypełniania obowiązków prawnych, podatkowo-księgowych lub dla celów sprawozdawczych. Jeśli na Twoim Koncie nie było żadnej aktywności przez okres dłuższy niż 24 miesiące, usuniemy Twoje Konto zgodnie z postanowieniami Regulaminu OLX, w tym wszystkie dane osobowe przechowywane na Twoim Koncie, co oznacza, że nie będziesz już mógł uzyskać do niego dostępu i z niego korzystać.

W celu określenia odpowiedniego okresu retencji danych osobowych, uwzględniamy ilość i charakter przetwarzanych danych, w tym charakter danych szczególnej kategorii. Bierzemy także pod uwagę potencjalne ryzyko niedozwolonego wykorzystania lub nieuprawnionego ujawnienia Twoich danych osobowych, możliwość realizacji celów przetwarzania za pomocą innych środków oraz treść przepisów odnoszących się do przetwarzanych danych osobowych.

Twoje dane osobowe związane z kontem OLX przechowujemy przez czas jego posiadania w Serwisie dla celów realizacji usług świadczonych zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych.

Po zamknięciu Twojego konta możemy przechowywać Twoje dane osobowe w zakresie i przez okres, który jest niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. w celach zwalczania nadużyć).

Dane osobowe związane z technologią plików cookie są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące okresów retencji Twoich danych, skontaktuj się z nami za pomocą Formularza Kontaktowego.

 

 

13. Środki techniczne i organizacyjne oraz bezpieczeństwo przetwarzania

Wszystkie informacje, które otrzymujemy na Twój temat, przechowujemy na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Wdrożyliśmy także odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie Twoich danych. OLX stale ocenia stopień bezpieczeństwa w ramach swojej sieci oraz monitoruje wewnętrzne regulacje i procedury zaprojektowane po to, by (a) chronić dane przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, dostępem lub ujawnieniem, (b) identyfikować możliwe do przewidzenia ryzyka dla bezpieczeństwa sieci OLX, oraz (c) minimalizować zagrożenia dla bezpieczeństwa, w tym przez dokonywanie oceny ryzyka i regularne testy. Dodatkowo zapewniamy, że wszystkie dane związane z płatnością są szyfrowane przy użyciu technologii SSL.

Pamiętaj, że pomimo wdrożonych przez nas środków ochrony Twoich danych osobowych, udostępnianie informacji za pośrednictwem Internetu lub publicznie dostępnych sieci, nigdy nie jest całkowicie bezpieczne i istnieje ryzyko, że dostęp do Twoich danych osobowych uzyskają nieuprawnione do tego osoby trzecie.

 

14. Odnośniki do strony internetowych podmiotów trzecich

Nasz Serwis może zawierać odnośniki do stron internetowych lub aplikacji podmiotów trzecich. Jeśli klikniesz w jeden z takich odnośników, pamiętaj, że każda ze stron, na którą zostaniesz przekierowany posiada własną politykę prywatności. Nie mamy wpływu na takie strony internetowe/aplikacje i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich polityki. Zachęcamy Cię do zapoznania się z informacją o polityce prywatności każdej strony internetowej, którą odwiedzasz opuszczając nasz Serwis.

 

15. Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji swoich praw, sprawdź swoje ustawienia konta w „Mój Olx” albo skontaktuj się z naszym Działem Prywatności wykorzystując Formularz Kontaktowy, lub za pośrednictwem sekcji Pomoc w naszym Serwisie. Jeżeli chcesz skontaktować się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz:

 • wysłać list na nasz adres:

Grupa OLX Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań.

 

16. Organy Nadzorcze

Naszym Wiodącym Organem Nadzorczym jest Berliński Komisarz ds. Ochrony danych osobowych: “Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Friedrichstr. 219, Besuchereingang: Puttkamerstr. 16 – 18 (5. Etage), 10969 Berlin, Germany

W sprawach lokalnych związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Przedmioty zabronione do góry

Zabronione jest zamieszczenie przez Użytkownika ofert dotyczących obrotu następującymi przedmiotami (przedmioty zakazane) oraz dołączanie do nich zdjęć związanych z następującymi przedmiotami:

 1. Przedmioty lub zdjęcia zawierające rażące treści pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;
 2. Gadżety erotyczne (np. wibratory, lalki itp.).
 3. Przedmioty lub zdjęcia zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
 4. Oprogramowanie i przedmioty przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje;
 5. Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich;
 6. Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną;
 7. Niebezpieczne substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku (np. kwas siarkowy, karbid);
 8. Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;
 9. Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne);
 10. Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe a także tytoń nieprzetworzony.
 11. Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;
 12. Organy i wydzieliny ludzkie lub organy zwierzęce;
 13. Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;
 14. Produkty podrobione, tzn. towary lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług;
 15. Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
 16. Oprogramowanie na licencji NFR (Not For Resale), w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware;
 17. Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, w tym:
  1. Oprogramowanie zawierające wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy;
  2. Oprogramowanie i urządzenia, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy;
  3. Oprogramowanie i urządzenia służące od usuwania blokad i haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacje, instrukcje i usługi związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad;
  4. Oprogramowanie umożliwiające generowanie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiające masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody;
 18. Klucze seryjne sprzedawane bez dołączonego oryginalnego oprogramowania.
 19. Instrukcje oraz adresy stron internetowych (linki) i serwerów FTP, w szczególności zawierających informację umożliwiające lub ułatwiające:
  1. tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych, naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest zabronione,
  2. naruszenie obowiązujących przepisów prawa.
 20. Konta w bezpłatnych serwisach internetowych, w tym:
  1. Konta komunikatorów internetowych (np. Gadu-Gadu, Tlen, Skype, Jabber, AQQ);
  2. Konta bezpłatnej poczty elektronicznej (adresy e-mail);
 21. Konta utworzone w bezpłatnych serwisach internetowych oraz zaproszenia do skorzystania z takich serwisów lub założenia w tych serwisach kont;
 22. Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;
 23. Motoryzacyjne programy serwisowe (np. EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA, WIS, ETOS, SIP);
 24. Dane osobowe lub listy adresów e-mail;
 25. Katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
 26. Karty NC+, Cyfrowy Polsat;
 27. Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;
 28. Usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych, tj. strukturach finansowych tworzonych na zasadzie pozyskiwania nowych członków, gdzie głównym (bądź wyłącznym) źródłem zysku jest uiszczane przez nich wpisowe;
 29. Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;
 30. Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa;
 31. Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;
 32. Zapisane w postaci cyfrowej zdjęcia zawierające treści pornograficzne inne niż opisane w pkt. 1 niniejszej listy przedmiotów zakazanych;
 33. Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano.
 34. Kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup towarów.
 35. Bilety na mecze piłki nożnej.
 36. Usługi e-mailingu, tj. obsługa masowej korespondencji elektronicznej
 37. Leki znajdujące się na liście Ministerstwa Zdrowia w tym OTC, preparaty mlekozastępcze, leki dostępne tylko w aptekach oraz środki zawierające substancje czynne. Dotyczy to również preparatów dostępnych wyłącznie za granicą i niedopuszczonych do sprzedaży w Polsce. Wyjątek stanowią suplementy diety, witaminy, leki ziołowe lub homeopatyczne
 38. Usługi i przedmioty związane z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS (tzw. SMS Premium).
 39. Ofert pracy:
  1. będących udziałem w systemach partnerskich (np. praca poprzez klikanie w linki)
  2. wymagających wpłaty zaliczki
 40. Konta na platformach cyfrowej dystrybucji gier (np. Steam, Origin), konta w grach online, czas im poświęcony oraz wszelkie elementy stworzone przez użytkowników w tych grach (np. postacie, itemy) oraz klucze seryjne do tych gier.
 41. E-papierosy oraz płyny do nich (tzw. liquidy)
 42. Zarejestrowane karty SIM.

Zamieszczanie Ogłoszeń następujących rodzajów Towarów jest dopuszczalne, o ile przedmioty te spełniają określone poniżej warunki a zamieszczony na stronie Ogłoszenia opis Towaru zawiera wskazane treści (Towary dopuszczone warunkowo):

 

Lp.

Rodzaj towaru

Warunki

1

Zwierzęta inne niż wymienione w punkcie 13 powyższej listy przedmiotów zakazanych

Sprzedający musi zagwarantować bezpieczne i humanitarne warunki transportu (najlepiej odbiór osobisty)

2

Dekodery NC+ i Cyfrowy Polsat

Sprzedający zobowiązuje się oświadczyć, że dekoder nie jest własnością operatorów NC+ lub Cyfrowego Polsatu.

3

Publikacje w formie elektronicznej (np. książki, wiersze, poradniki, tzw. e-booki)

Sprzedający zobowiązuje się oświadczyć, że jest wyłącznym autorem publikacji lub jej wydawcą.

4

Oprogramowanie na licencji OEM

Sprzedający zobowiązuje się oświadczyć, że oprogramowanie nie narusza licencji OEM.

5

Oprogramowanie rozpowszechniane na podstawie Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License, tzw. GNU GPL)

Sprzedający zobowiązuje się oświadczyć, że oprogramowanie nie narusza warunków licencji GNU GPL.

6

Instrukcje obsługi sprzętu itp.

Sprzedający gwarantuje, że instrukcja jest sprzedawana razem ze sprzętem, którego dotyczy. Jeżeli jest sprzedawana  jako odrębny przedmiot, Sprzedający zobowiązuje się oświadczyć, że instrukcja oferowana jest w oryginalnej wersji papierowej lub na oryginalnym nośniku rozpowszechnianym przez producenta (tj. nie jest kopią, w tym także elektroniczną).

7

Broń palna i jej istotne części

Sprzedający zobowiązuje się oświadczyć, że broń rozdzielnego ładowania (nie na amunicję scaloną) została wytworzona przed rokiem 1885 lub jest jej repliką.

8

Amunicja (np. pociski, miny, granaty) lub jej istotne części

Sprzedający zobowiązuje się oświadczyć, że amunicja pozbawiona jest cech bojowych, nie jest wypełniona materiałami wybuchowymi, chemicznymi, obezwładniającymi lub zapalającymi a także innymi substancjami, których działanie może zagrażać życiu lub zdrowiu.

9

Wiatrówki

Sprzedający zobowiązuje się oświadczyć, że energia pocisku nie przekracza wartości 17 J.

10

Niewypełnione (czyste) karty gwarancyjne

Sprzedający zobowiązuje się oświadczyć, że karta gwarancyjna nie jest samodzielnym przedmiotem sprzedaży. Sprzedający zobowiązany jest do dołączenia jej do konkretnego przedmiotu, którego dotyczy gwarancja.

11

Bilety na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe

Sprzedający zobowiązuje się oświadczyć, że cena albo wartość biletu jest taka sama lub niższa jak cena nominalna (kwota nadrukowana na bilecie).

12

Drewniane podkłady kolejowe

Sprzedający zobowiązuje się do przedłożenia ostatecznej decyzji Marszałka Województwa zmieniającej klasyfikację odpadów z odpadu niebezpiecznego o kodzie 17 02 04 na odpad o kodzie 17 02 01.

13

Kotły na paliwo stałe

Sprzedający zobowiązuje się oświadczyć, że kocioł spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe a także zobowiązuje do załączenia fotografii czytelnej tablicy znamionowej kotła lub świadectwa bądź certyfikatu, wydanego przez akredytowany podmiot, potwierdzającego, że urządzenie spełnia wymagania 5 klasy według normy PN-EN 303-5. Dodatkowo w przypadku oferowania nowego przedmiotu, Sprzedający zobowiązuje się dołączyć czytelną etykietę energetyczną.

14

Zwierzęta, rośliny, grzyby lub drobnoustroje (w tym wszelkie ich części, gamety, nasiona, jaja lub diaspory, jak również hybrydy, odmiany lub rasy zdolne do przeżycia i rozmnażania) umieszczone w aktualnie obowiązującym wykazie inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii przyjętym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych lub w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r.  w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym

Sprzedający zobowiązuje się do przedłożenia decyzji generalnego lub właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska zezwalającej na oferowanie do sprzedaży i zbywanie tych gatunków.

 15

Czynniki chłodnicze, jakimi są fluorowane gazy cieplarniane

i substancje zubożające warstwę ozonową w butlach jednorazowego użytku

Sprzedający zobowiązuje się oświadczyć, że czynnik chłodniczy nie narusza postanowień Rozporządzenia (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 oraz art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) br 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

Zobowiązanie do złożenia odpowiedniego oświadczenia zgodnie z powyższą tabelą powinno zostać spełnione w treści Ogłoszenia.

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Zasady zamieszczania Ogłoszeń Wyróżnionych w Serwisie OLX.pl do góry

Ogłoszenie Wyróżnione - to Ogłoszenia w serwisie OLX.pl, które przez kilka dni (7 lub 30 w zależności od wybranej opcji) są wyróżnione na tle innych Ogłoszeń kolorowym tłem jak i pozycją na początkowej liście Ogłoszeń. Wyróżnienie ogłoszeń podlega opłacie.

Potwierdzenie Zamówienia - to komunikat wyświetlany przez system płatniczy współpracujący z Serwisem, potwierdzający dokonanie zakupu usługi Wyróżnienia Ogłoszenia.

   1. Wyróżnienie Ogłoszenia polega na dodaniu do niego kolorowego tła w ramach publikowanej listy wszystkich Ogłoszeń i wyświetleniu go rotacyjnie w tzw. sekcji Ogłoszeń wyróżnionych.
   2. Po dokonaniu zakupu Ogłoszenia Wyróżnionego Serwis wysyła potwierdzenie mailowe, wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, które jest jedynym dowodem zapłaty za Ogłoszenie Wyróżnione wydawanym przez OLX.pl.
   3. Wysokość opłat za Ogłoszenia Wyróżnione zostanie ujawniona podczas procesu zamieszczania Ogłoszenia.
   4. Wysokość opłat za Ogłoszenia Wyróżnione uzależniona jest od kategorii w której zostaje zamieszczone oraz od czasu trwania Ogłoszenia. Szczegółowy cennik do wglądu tutaj:
    Wyróżnione Ogłoszenia - cennik
    Wybierz kategorię aby zobaczyć ceny
   5. Wysokość opłat może ulec zmianie. Aktualna wysokość opłat będzie publikowana na stronach Regulaminu Serwisu OLX.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, natomiast dalsze aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
   6. Użytkownikom wystawiane są faktury VAT wyłącznie na ich żądanie.
   7. Aby otrzymać fakturę za usługę wyróżnienia Ogłoszenia należy wypełnić odpowiedni formularz, korzystając z odnośnika „Wystaw e-fakturę” dostępnego po zalogowaniu na konto w zakładce „Płatności do faktury”.
   8. Do każdego zrealizowanego zakupu usługi wyróżnienia Ogłoszenia należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT.
   9. Publikacja Ogłoszenia Wyróżnionego następuje tak szybko, jak to możliwe i wykonalne. Jeśli z przyczyn natury technicznej, bądź innych, niemożliwych do przewidzenia, Wyróżnione Ogłoszenie nie zostanie opublikowane w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania Potwierdzenia Zamówienia Użytkownik powinien skontaktować się z działem Wsparcia Klienta, podając tytuł Ogłoszenia oraz adres e-mail, który był użyty do zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie OLX.pl.
   10. Okres wyróżnienia Ogłoszenia rozpoczyna się od momentu publikacji Wyróżnionego Ogłoszenia w Serwisie, co zostanie potwierdzone drogą mailową.
   11. Ogłoszenie Wyróżnione będzie publikowane w Serwisie przez okres wybrany przez Użytkownika.
   12. W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Ogłoszenia Wyróżnionego przed wygaśnięciem okresu wyróżnienia, ponowna reaktywacja wyróżnienia nie będzie możliwa. Za niewykorzystany okres nie będzie zwracana pobrana opłata.
   13. Ogłoszenia Wyróżnione niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana wcześniej opłata będzie zwracana na konto Użytkownika, w postaci punktów służących do ponownego skorzystania z usług Serwisu, w terminie 90 dni liczonych od chwili usunięcia danego Ogłoszenia ( jeden punkt odpowiada wartości 1 PLN). Na zasadny wniosek Użytkownika opłata może zostać zwrócona w formie pieniężnej, bezpośrednio na jego konto bankowe. Podstawą zwrotu opłaty na konto bankowe jest złożenie przez Użytkownika skutecznej i uzasadnionej reklamacji dotyczącej usunięcia Ogłoszenia przez Operatora. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego w przypadku gdy Ogłoszenie zostanie usunięte po jego zamieszczeniu w Serwisie, Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty za świadczenia spełnione do chwili usunięcia Ogłoszenia z Serwisu. Jednocześnie w razie dokonania płatności za pomocą wiadomości SMS, Serwis potrąca opłatę pobieraną przez operatora płatności SMS, za aktywację Ogłoszenia Wyróżnionego.
   14. W razie zmian w treści Ogłoszenia Wyróżnionego dokonanych przez Użytkownika po zamieszczeniu i wyróżnieniu Ogłoszenia w Serwisie Operator zastrzega sobie prawo do edytowania treści nie spełniających warunków Regulaminu lub usunięcia Ogłoszenia Wyróżnionego. W takim przypadku Operator zastrzega sobie też prawo do niezwracania opłaty pobranej za wyróżnienie.
   15. Niniejszy załącznik nr 3 stanowi integralną część Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości słowa pisane z dużej litery mają znaczenie definicji zawartych w Regulaminie.
   16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu OLX.pl.

 

Załącznik nr 3a do Regulaminu – Zasady zamieszczania Ogłoszeń Wyróżnionych na stronie głównej w Serwisie OLX.pl  do góry

Ogłoszenie Wyróżnione na stronie głównej - to Ogłoszenia w serwisie OLX.pl, które przez 7 dni są wyróżnione na stronie głównej serwisu olx.pl. Wyróżnienie ogłoszeń podlega opłacie.

Potwierdzenie Zamówienia - to komunikat wyświetlany przez system płatniczy współpracujący z Serwisem, potwierdzający dokonanie zakupu usługi Wyróżnienia Ogłoszenia na stronie głównej.

 1. Wyróżnienie Ogłoszenia na stronie głównej polega na wyświetleniu go rotacyjnie w tzw. sekcji Ogłoszeń wyróżnionych na stronie głównej.
 2. Po dokonaniu zakupu Ogłoszenia Wyróżnionego na stronie głównej Serwis wysyła potwierdzenie mailowe, wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, które jest jedynym dowodem zapłaty za Ogłoszenie Wyróżnione na stronie głównej wydawanym przez OLX.pl.
 3. Wysokość opłat za Ogłoszenia Wyróżnione na stronie głównej zostanie ujawniona podczas procesu zamieszczania Ogłoszenia.
 4. Wysokość opłat za Ogłoszenia Wyróżnione na stronie głównej uzależniona jest od kategorii w której zostaje zamieszczone oraz od czasu trwania Ogłoszenia. Szczegółowy cennik do wglądu tutaj: 
  Wyróżnione Ogłoszenia na stronie głównej - cennik
  Wybierz kategorię aby zobaczyć ceny
   
 5. Wysokość opłat może ulec zmianie. Aktualna wysokość opłat będzie publikowana na stronach Regulaminu Serwisu OLX.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, natomiast dalsze aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 6. Użytkownikom wystawiane są faktury VAT wyłącznie na ich żądanie.
 7. Aby otrzymać fakturę za usługę wyróżnienia Ogłoszenia na stronie głównej należy wypełnić odpowiedni formularz, korzystając z odnośnika „Wystaw e-fakturę” dostępnego po zalogowaniu na konto w zakładce „Płatności do faktury”.
 8. Do każdego zrealizowanego zakupu usługi wyróżnienia Ogłoszenia na stronie głównej należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT.
 9. Publikacja Ogłoszenia Wyróżnionego na stronie głównej następuje tak szybko, jak to możliwe i wykonalne. Jeśli z przyczyn natury technicznej, bądź innych, niemożliwych do przewidzenia, Wyróżnione Ogłoszenie na stronie głównej nie zostanie opublikowane w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania Potwierdzenia Zamówienia Użytkownik powinien skontaktować się z działem Wsparcia Klienta, podając tytuł Ogłoszenia oraz adres e-mail, który był użyty do zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie OLX.pl.
 10. Okres wyróżnienia Ogłoszenia rozpoczyna się od momentu publikacji Wyróżnionego Ogłoszenia na stronie głównej w Serwisie, co zostanie potwierdzone drogą mailową.
 11. Ogłoszenie Wyróżnione na stronie głównej będzie publikowane w Serwisie przez okres 7 dni.
 12. W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Ogłoszenia Wyróżnionego na stronie głównej przed wygaśnięciem okresu wyróżnienia, ponowna reaktywacja wyróżnienia nie będzie możliwa. Za niewykorzystany okres nie będzie zwracana pobrana opłata.
 13. Ogłoszenia Wyróżnione na stronie głównej niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana wcześniej opłata będzie zwracana na konto Użytkownika, w postaci punktów służących do ponownego skorzystania z usług Serwisu, w terminie 90 dni liczonych od chwili usunięcia danego Ogłoszenia ( jeden punkt odpowiada wartości 1 PLN). Na zasadny wniosek Użytkownika opłata może zostać zwrócona w formie pieniężnej, bezpośrednio na jego konto bankowe. Podstawą zwrotu opłaty na konto bankowe jest złożenie przez Użytkownika skutecznej i uzasadnionej reklamacji dotyczącej usunięcia Ogłoszenia przez Operatora. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego w przypadku gdy Ogłoszenie zostanie usunięte po jego zamieszczeniu w Serwisie, Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty za świadczenia spełnione do chwili usunięcia Ogłoszenia z Serwisu. Jednocześnie w razie dokonania płatności za pomocą wiadomości SMS, Serwis potrąca opłatę pobieraną przez operatora płatności SMS, za aktywację Ogłoszenia Wyróżnionego na stronie głównej.
 14. W razie zmian w treści Ogłoszenia Wyróżnionego na stronie głównej dokonanych przez Użytkownika po zamieszczeniu i wyróżnieniu Ogłoszenia w Serwisie Operator zastrzega sobie prawo do edytowania treści nie spełniających warunków Regulaminu lub usunięcia Ogłoszenia Wyróżnionego na stronie głównej. W takim przypadku Operator zastrzega sobie też prawo do niezwracania opłaty pobranej za wyróżnienie.
 15. Niniejszy załącznik nr 3a stanowi integralną część Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości słowa pisane z dużej litery mają znaczenie definicji zawartych w Regulaminie.
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu OLX.pl.

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Pakiety Ogłoszeń w Serwisie OLX.pl do góry

1. Pakiet Ogłoszeń obowiązuje dla jednej lub łącznie dla kilku kategorii Ogłoszeń, zwanych dalej „Zestawem Kategorii”.

2. Wartość Limitu aktywnych ogłoszeń dla każdej kategorii opisana jest poniżej w formie tabeli. Za wyjątkiem kategorii Nieruchomości / Noclegi, nie dotyczy to Użytkowników, którzy choć raz wystawili Ogłoszenia jako firma lub nabyli Pakiet Ogłoszeń, dla których wartość limitu wynosi 0.

Kategoria

Limit

Elektronika ⁄Telefony

3

Elektronika ⁄Telewizory

3

Elektronika ⁄Tablety

3

Elektronika ⁄Pozostała elektronika

3

Elektronika ⁄Komputery

4

Elektronika ⁄Sprzęt audio

3

Elektronika ⁄Akcesoria telefoniczne

3

Elektronika ⁄Fotografia

3

Elektronika ⁄Sprzęt Video

3

Motoryzacja ⁄Pozostała motoryzacja

5

Motoryzacja ⁄Części samochodowe, Części motocyklowe, Opony i Felgi, Sprzęt car audio

1

Nieruchomości ⁄Mieszkania > Wynajem, Domy > Wynajem, Działki > Wynajem, Biura i lokale > Wynajem, Garaże > Wynajem, Hale i magazyny > Wynajem, Pozostałe nieruchomości > Wynajem

1

  Nieruchomości / Noclegi

5

Usługi i Firmy / Wyposażenie firm /
Akcesoria-sklepowe

2

Usługi i Firmy / Wyposażenie firm /
Maszyny i urządzenia dla firm

2

Usługi i Firmy / Wyposażenie firm /
Meble do biur i sklepów

2

Usługi i Firmy / Wyposażenie firm /
Odzież robocza

2

Usługi i Firmy / Wyposażenie firm /
Pozostałe

2

Rolnictwo /Części do maszyn rolniczych

1

Rolnictwo ⁄Opony rolnicze

1

Dom i Ogród ⁄Materiały budowlane

2

Dom i Ogród ⁄Ogrzewanie

2

Dom i Ogród ⁄Wyposażenie wnętrz

2

Dom i Ogród ⁄Pozostałe

2

Dom i Ogród ⁄Narzędzia

3

Dom i Ogród ⁄Ogród

3

Dom i Ogród ⁄Sprzęt AGD

3

Dom i Ogród ⁄Zdrowie

3

Dom i Ogród ⁄Meble

5

3. Użytkownik ma prawo wyboru spośród kilku dostępnych rodzajów Pakietów Ogłoszeń obowiązującego dla danej kategorii Ogłoszeń lub Zestawu Kategorii.

4. Wysokość opłat i rodzaje Pakietów Ogłoszeń obowiązujących dla poszczególnych kategorii Ogłoszeń lub Zestawu Kategorii opisana jest poniżej w formie tabel. Podane ceny są cenami brutto, za wyjątkiem kategorii Praca.

 
Wybierz kategorię aby zobaczyć ceny
Kategoria Pakiet Ogłoszeń
Pakiet
10
Pakiet
20
Pakiet
50
Motoryzacja ⁄Samochody na części
70 zł
100 zł
200 zł


 

Kategoria

Cena za 1 ogłoszenie ponad Limit

Płatność online

SMS

Elektronika ⁄Telefony

6 zł

12,30 zł

Elektronika ⁄Telewizory

4 zł

8,61 zł

Elektronika ⁄Tablety

4 zł

8,61 zł

Elektronika ⁄Pozostała elektronika

4 zł

8,61 zł

Elektronika ⁄Komputery

4 zł

8,61 zł

Elektronika ⁄Sprzęt audio

2 zł

4,92 zł

Elektronika ⁄Akcesoria telefoniczne

1 zł

2,46 zł

Elektronika ⁄Fotografia

4 zł

8,61 zł

Elektronika ⁄Sprzęt Video

2 zł

4,92 zł

Motoryzacja ⁄Samochody na części

10 zł

19,68 zł

Motoryzacja ⁄Pozostała motoryzacja

8 zł

17,22 zł

Motoryzacja ⁄Części samochodowe, Części motocyklowe, Opony i Felgi, Sprzęt car audio

5 zł

11,07 zł

Nieruchomości ⁄Mieszkania > Wynajem, Domy > Wynajem, Działki > Wynajem, Biura i lokale > Wynajem, Garaże > Wynajem, Hale i magazyny > Wynajem, Pozostałe nieruchomości > Wynajem

19,99 zł

26,37 zł

Nieruchomości / Noclegi

9,99 zł

13,19 zł

Usługi i Firmy /
Wyposażenie firm / Akcesoria-sklepowe, Maszyny i urządzenia dla firm, Meble do biur i sklepów, Odzież robocza, Pozostałe

19,99 zł

39,36 zł

Rolnictwo /Części do maszyn rolniczych

5 zł

11,07 zł

Rolnictwo /Opony rolnicze

5 zł

11,07 zł

Dom i Ogród ⁄Materiały budowlane, Meble, Narzędzia, Ogrzewanie

5 zł

9,84 zł

Dom i Ogród ⁄Ogród, Sprzęt AGD

3 zł

6,15 zł

Dom i Ogród ⁄Pozostałe, Wyposażenie wnętrz, Zdrowie

2 zł

4,92 zł

 

5. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat za poszczególne Pakiety Ogłoszeń. Zmiany te następują w trybie i na zasadach właściwych dla zmiany Regulaminu.

6. Operator zastrzega sobie możliwość okresowego obniżenia opłat za poszczególne Pakiety Ogłoszeń, w ramach ograniczonych czasowo promocji – na zasadach przewidzianych odrębnie dla takich akcji.

7. Płatności za Pakiety Ogłoszeń mogą być dokonywane za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Serwisie OLX.pl, w tym za pomocą narzędzi udostępnionych przez operatora płatności w ramach usługi płatniczej.

8. Po dokonaniu zakupu Pakietu Ogłoszeń, Użytkownik za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres zarejestrowany w Serwisie otrzyma potwierdzenie zamówienia Pakietu Ogłoszeń. Aktywacja Ogłoszenia możliwa jest po wykupieniu Pakietu Ogłoszeń.

9. Po aktywacji Pakietu Ogłoszeń limit aktywnych Ogłoszeń jest zwiększany do 500.

10. Każda aktywacja albo przedłużenie Ogłoszenia powoduje zmniejszenie Pakietu Ogłoszeń o 1 jednostkę. W przypadku zakupu Pakietu Ogłoszeń przed wykorzystaniem Limitu aktywnych Ogłoszeń, w pierwszej kolejności wykorzystywany jest Pakiet Ogłoszeń.

11. Pakiet Ogłoszeń jest ważny przez 90 dni od chwili jego aktywacji, z wyłączeniem kategorii Dom i Ogród, Rolnictwo / Części do maszyn rolniczych, Rolnictwo / Opony rolnicze, Motoryzacja / Samochody na części, Motoryzacja / Pozostała motoryzacja, Motoryzacja / Części samochodowe, Części motocyklowe, Opony i Felgi, Sprzęt car audio oraz Elektronika, w których Pakiet Ogłoszeń jest ważny 30 dni oraz z wyłączeniem kategorii Nieruchomości / Noclegi, w której Pakiet Ogłoszeń jest ważny 180 dni. Po tym okresie wykupiony przez Użytkownika Pakiet Ogłoszeń ulega dezaktywacji.

12. W przypadku usunięcia Ogłoszenia przez Operatora z powodu naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, wykorzystana jednostka w ramach wykupionego Pakietu Ogłoszeń nie podlega zwrotowi. Powyższa zasada dotyczy również pojedynczego przekroczenia przez Użytkownika Limitu bezpłatnych Ogłoszeń.

13. Użytkownikom wystawiane są faktury związane z zakupem Pakietu Ogłoszeń wyłącznie na ich żądanie.

14. Aby otrzymać fakturę za wykupienie Pakietu Ogłoszeń Użytkownik powinien w ciągu 7 dni od daty zakupu Pakietu Ogłoszeń wysłać poprzez zakładkę „Płatności do faktury” w Mój OLX wniosek zawierający odpowiednie dane (Imię, Nazwisko, Adres Firmy, NIP oraz ID płatności).

 

Załącznik nr 5 – Faktury w wersji elektronicznej do góry
 1. Użytkownicy w celu otrzymania faktur powinni wypełnić odpowiedni formularz, korzystając z odnośnika „Wystaw fakturę” dostępnego po zalogowaniu na konto w zakładce „Płatności do faktury”.
 2. Płatności umożliwiające wystawienie faktury będą dostępne przez 6 miesięcy w zakładce "Płatności do faktury".
 3. Faktury wystawione w danym miesiącu obejmują należności za ten miesiąc. Faktury wystawione po upływie 7 dni od zakończenia miesiąca będą zawierać dodatkową adnotację: „Faktura została wystawiona na żądanie klienta po upływie 7 dni od wykonania usługi. Podatek należny wykazany na fakturze został rozliczony we właściwym okresie rozliczeniowym, poprzedzającym jej wystawienie”.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych do faktur niezwłocznie po każdej zmianie.
 5. Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 6. Dla zapewnienia autentyczności pochodzenia faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury będą udostępniane Użytkownikowi w formie elektronicznej wyłącznie po zalogowaniu na jego Konto w sposób umożliwiający pobranie ich do systemu informatycznego Użytkownika.
 7. Dla zapewnienia integralności treści faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury udostępniane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie PDF (Portable Document Format), zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury, w szczególności:
  • edycję treści dokumentu,
  • komentowanie,
  • wypełnianie lub podpisywanie pól formularza,
  • montaż dokumentu,
  • kopiowanie zawartości dokumentu,
  • wydzielanie stron.
 8. Operator zastrzega sobie możliwość stosowania dodatkowych rozwiązań technicznych ponad wskazane w punkcie 5 i 6 powyżej, mających na celu zapewnienie autentyczności pochodzenia oraz integralności treści faktur przesyłanych (udostępnianych) w formie elektronicznej.
 9. Użytkownik otrzymujący faktury VAT przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania zgodnie z odrębnymi przepisami.
 10. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę w formie papierowej będzie miał taką możliwość w zakładce „Płatności do faktury”. Wybranie takiej formy wyklucza późniejsze wnioskowanie o fakturę w formie elektronicznej i odwrotnie: wybranie faktury w formie elektronicznej uniemożliwia wybranie formy papierowej.
 11. Faktury w formie elektronicznej, jak i papierowej zawierają podatek VAT w wysokości stawki podstawowej.
 12. Faktury w formie elektronicznej będą dostępne w panelu administracyjnym konta Użytkownika przez okres 7 lat.

 

Załącznik nr 6 - Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu do góry

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta lub publikacja Ogłoszenia) możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: pomoc@olx.pl. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (gdy dokonałeś aktywacji emisji Ogłoszenia).

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Grupa OLX Sp. z o. o. 
ul. Królowej Jadwigi 43 
61-872 Poznań 
pomoc@olx.pl

Ja ................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu OLX.pl. Data zawarcia umowy to ................................................

 

Załącznik nr 7 - Cennik opłat za dodanie Ogłoszenia w kategoriach płatnych do góry
 1. Opłata ma charakter ryczałtowy, tzn. jest stała niezależnie od wartości Towaru czy ustalonych cen.
 2. Wszystkie kwoty podane w niniejszym załączniku są kwotami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, tj. VAT).

  Kategoria

  Opłata za dodanie Ogłoszenia

  Płatność online

  SMS

  Motoryzacja ⁄Samochody osobowe, Dostawcze i Ciężarowe

  24,99 złcena do 5000 zł

  29,99 złcena 5001 zł - 15000 zł

  34,99 złcena 15001 zł - 25000 zł

  39,99 złcena pow. 25000 zł

  46,74 złcena do 5000 zł

  59,04 PLNcena 5001 zł - 15000 zł

  68,88 złcena 15001 zł - 25000 zł

  78,72 PLNcena pow. 25000 zł

  Motoryzacja ⁄Motocykle i skutery

  14,99 zł

  30,75 zł

  Motoryzacja /Przyczepy i pojazdy użytkowe

  27,99 zł

  59,04 zł

  Nieruchomości ⁄Mieszkania sprzedaż, Mieszkania zamiana, Domy sprzedaż, Domy zamiana, Działki sprzedaż, Działki zamiana, Biura i lokale sprzedaż, Biura i lokale zamiana, Hale i magazyny sprzedaż

  34,99 zł

  68,88 zł

  Nieruchomości ⁄Garaże i parkingi sprzedaż, Garaże i parkingi zamiana, Pozostałe nieruchomości sprzedaż, Pozostałe nieruchomości zamiana

  19,99 zł

  39,36 zł

  Rolnictwo ⁄Ciągniki, Maszyny rolnicze, Przyczepy

  29,99 zł

  59,04 zł

  Praca ⁄Kasjer / ekspedient, Praca za granicą, Magazynier, Franczyza / Własna firma, Produkcja, Administracja biurowa, IT / telekomunikacja, Przedstawiciel handlowy, Obsługa klienta / call center

  81,18 zł

  107,16 zł

  Praca ⁄Hotelarstwo, Pozostałe, Budowa / remonty, Kelner / barman, Kucharz, Pomoc kuchenna / zmywak, Mechanik / blacharz / lakiernik, Pozostałe oferty pracy, Edukacja, Kierowca / kurier, Sprzątanie, Wykładanie towaru / inwentaryzacja, Finanse / księgowość

  67,65 zł

  89,30 zł

  Praca ⁄Fryzjer / kosmetyczka, HR, Zdrowie i opieka, Marketing / PR / Media, Opiekunki dla dzieci, Ochrona, Roznoszenie ulotek, Hostessa

  36,90 zł

  48,71 zł

  Usługi i Firmy/
  Usługi /Meble na wymiar, Usługi zdrowotne, Usługi transportowe, Usługi dla zwierząt

  19,99 zł

  26,37 zł

  Usługi i Firmy/
  Usługi /Serwis RTV i AGD, Kursy i Warsztaty, Usługi ogrodnicze

  15,99 zł

  21,09 zł

  Usługi i Firmy/
  Usługi / Usługi kosmetyczne, Pozostałe usługi, Usługi motoryzacyjne, Sprzątanie, Usługi informatyczne, Usługi finansowe,
  Współpraca biznesowa

  13,99 zł

  18,45 zł

  Usługi i Firmy/
  Usługi /Usługi reklamowe, Budowa i Remont, Muzycy, Korepetycje, Tłumaczenia, Obsługa imprez

  11,99 zł

  15,81 zł

  Ślub i Wesele /
  Usługi ślubne / Pojazdy do ślubu

  19,99 zł

  26,37 zł

  Ślub i Wesele /
  Usługi ślubne / Oprawa muzyczna

  15,99 zł

  21,09 zł

  Ślub i Wesele /
  Usługi ślubne / Fotografia i filmowanie, Dekorowanie

  13,99 zł

  18,45 zł

  Ślub i Wesele /
  Usługi ślubne / Pozostałe

  11,99 zł

  15,81 zł
 3. W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Ogłoszenia przed wygaśnięciem okresu emisji pobrana opłata za niewykorzystany okres nie będzie zwracana.
 4. Ogłoszenia niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana wcześniej opłata będzie zwracana na konto Użytkownika, w postaci punktów służących do ponownego skorzystania z usług Serwisu, w terminie 90 dni liczonych od chwili usunięcia danego Ogłoszenia ( jeden punkt odpowiada wartości 1 PLN). Na zasadny wniosek Użytkownika opłata może zostać zwrócona w formie pieniężnej, bezpośrednio na jego konto bankowe. Podstawą zwrotu opłaty na konto bankowe jest złożenie przez Użytkownika skutecznej i uzasadnionej reklamacji dotyczącej usunięcia Ogłoszenia przez Operatora. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego w przypadku gdy Ogłoszenie zostanie usunięte po jego zamieszczeniu w Serwisie, Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty za świadczenia spełnione do chwili usunięcia Ogłoszenia z Serwisu. Jednocześnie w razie dokonania płatności za pomocą wiadomości SMS, Serwis potrąca opłatę pobieraną przez operatora płatności SMS, za aktywację Ogłoszenia.
 5. W razie zmian w treści Ogłoszenia dokonanych przez Użytkownika po zamieszczeniu Ogłoszenia w Serwisie Operator zastrzega sobie prawo do edytowania treści nie spełniających warunków Regulaminu lub usunięcia Ogłoszenia. W takim przypadku Operator zastrzega sobie też prawo do niezwracania opłaty pobranej za dodanie.

 

Załącznik nr 8 do Regulaminu – zasady usługi Płatnego Odświeżenia Ogłoszeń do góry
 1. Usługa płatnego Odświeżenia Ogłoszenia polega na umieszczeniu Ogłoszenia na górze listy Ogłoszeń dostępnych w danej kategorii Serwisu lub przypisanej do Ogłoszenia miejscowości/województwie.
 2. Użytkownikom udostępniane są dwa rodzaje Odświeżenia Ogłoszenia: jednorazowe oraz raz na dobę przez 7 dni, automatycznie.
 3. Wysokość opłat za Odświeżenie Ogłoszenia uzależniona jest od kategorii Serwisu, w której Ogłoszenia zostaje zamieszczone oraz od wybranego przez Użytkownika rodzaju Odświeżenia Ogłoszenia, o którym mowa w ust 2 powyżej. Szczegółowy cennik:
  Odświeżanie ogłoszeń - cennik
  Wybierz kategorię aby zobaczyć ceny
   
 4. Wysokość opłat za Odświeżenie Ogłoszenia zostanie ujawniona podczas procesu zakupu przedmiotowej usługi.
 5. Po dokonaniu zakupu przez Użytkownika usługi Odświeżenia Ogłoszenia, Serwis przesyła potwierdzenie mailowe, wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, które jest jedynym dowodem zapłaty za przedmiotową usługę, wydawanym przez OLX.pl.
 6. Wysokość opłat może ulec zmianie. Aktualna wysokość opłat będzie publikowana na stronach Regulaminu Serwisu OLX.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, natomiast dalsze aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 7. Użytkownikom wystawiane są faktury VAT wyłącznie na ich żądanie.
 8. Aby otrzymać fakturę za usługę Odświeżenia Ogłoszenia należy wypełnić odpowiedni formularz, korzystając z odnośnika „Wystaw e-fakturę” dostępnego po zalogowaniu na konto w zakładce „Płatności do faktury”.
 9. Ogłoszenie z aktywną usługą Odświeżania raz na dobę przez 7 dni, które jest niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, podobne lub będące duplikatem ogłoszenia dodanego wcześniej, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będzie usunięte, a pobrana wcześniej opłata będzie zwracana na konto Użytkownika, w postaci punktów służących do ponownego skorzystania z usług Serwisu, w terminie 90 dni liczonych od chwili usunięcia danego Ogłoszenia ( jeden punkt odpowiada wartości 1 PLN). Na zasadny wniosek Użytkownika opłata może zostać zwrócona w formie pieniężnej, bezpośrednio na jego konto bankowe. Podstawą zwrotu opłaty na konto bankowe jest złożenie przez Użytkownika skutecznej i uzasadnionej reklamacji dotyczącej usunięcia Ogłoszenia przez Operatora. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego w przypadku gdy Ogłoszenie zostanie usunięte po jego zamieszczeniu w Serwisie, Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty za świadczenia spełnione do chwili usunięcia Ogłoszenia z Serwisu. Jednocześnie w razie dokonania płatności za pomocą wiadomości SMS, Serwis potrąca opłatę pobieraną przez operatora płatności SMS, za usługę Odświeżenia raz na dobę przez 7 dni.
 10. Niniejszy załącznik nr 8 stanowi integralną część Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości słowa pisane z dużej litery mają znaczenie definicji zawartych w Regulaminie.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu OLX.pl.
Załącznik nr 9 do Regulaminu – zasady usługi Pakietów Promowań do góry
 1. Usługa płatnych Pakietów Promowań polega na promowaniu Ogłoszenia.
 2. Użytkownikom udostępniane są trzy rodzaje Pakietów Promowań: Mini, Midi i Maxi. Szczegółowy podział przedstawia poniższa tabela:

  Pakiet

  Opcja promowania

  Wyróżnienie

  Odświeżenie

  Strona główna

  Mini

  3 dni

  -

  -

  Midi

  7 dni

  3

  -

  Maxi

  30 dni

  9

  7 dni

 3. Usługi Wyróżnienia oraz Promowania na stronie głównej rozpoczynają się po otrzymaniu potwierdzenia płatności od operatora, usługa Odświeżenia jest aktywowana automatycznie, według harmonogramu dostępnego w Mój OLX.
 4. Wysokość opłat za Pakiet Promowań uzależniona jest od kategorii Serwisu, w której Ogłoszenia zostaje zamieszczone oraz od wybranego przez Użytkownika rodzaju Pakietu Promowania, o którym mowa w ust 2 powyżej. Szczegółowy cennik: 
  Pakiety Promowań - cennik
  Wybierz kategorię aby zobaczyć ceny
   
 5. Wysokość opłat za Pakiet Promowań zostanie ujawniona podczas procesu zakupu przedmiotowej usługi.
 6. Po dokonaniu zakupu przez Użytkownika usługi Pakietu Promowań, Serwis przesyła potwierdzenie mailowe, wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, które jest jedynym dowodem zapłaty za przedmiotową usługę, wydawanym przez OLX.pl.
 7. Wysokość opłat może ulec zmianie. Aktualna wysokość opłat będzie publikowana na stronach Regulaminu Serwisu OLX.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, natomiast dalsze aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 8. Użytkownikom wystawiane są faktury VAT wyłącznie na ich żądanie.
 9. W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Ogłoszenia z aktywną usługą Pakietu Promowań przed wygaśnięciem okresu emisji usługi, pobrana opłata za niewykorzystany okres nie będzie zwracana.
 10. Aby otrzymać fakturę za usługę Pakietu Promowań należy wypełnić odpowiedni formularz, korzystając z odnośnika „Wystaw e-fakturę” dostępnego po zalogowaniu na konto w zakładce „Płatności do faktury”.
 11. Ogłoszenie z aktywną usługą Pakietu Promowań, które jest niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, podobne lub będące duplikatem ogłoszenia dodanego wcześniej, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będzie usunięte, a pobrana wcześniej opłata będzie zwracana na konto Użytkownika, w postaci punktów służących do ponownego skorzystania z usług Serwisu, w terminie 90 dni liczonych od chwili usunięcia danego Ogłoszenia (jeden punkt odpowiada wartości 1 PLN). Na zasadny wniosek Użytkownika opłata może zostać zwrócona w formie pieniężnej, bezpośrednio na jego konto bankowe. Podstawą zwrotu opłaty na konto bankowe jest złożenie przez Użytkownika skutecznej i uzasadnionej reklamacji dotyczącej usunięcia Ogłoszenia przez Operatora. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego w przypadku gdy Ogłoszenie zostanie usunięte po jego zamieszczeniu w Serwisie, Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty za świadczenia spełnione do chwili usunięcia Ogłoszenia z Serwisu. Jednocześnie w razie dokonania płatności za pomocą wiadomości SMS, Serwis potrąca opłatę pobieraną przez operatora płatności SMS, za usługę Pakietu Promowań.
 12. Niniejszy załącznik nr 9 stanowi integralną część Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości słowa pisane z dużej litery mają znaczenie definicji zawartych w Regulaminie.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu OLX.pl.

 

Załącznik nr 10 do Regulaminu – Zasady zamieszczania Logo w Ogłoszeniu w kategorii Praca w Serwisie OLX.pl do góry

Logo - oznaczenie graficzne identyfikujące Użytkownika lub prowadzoną przez niego działalność gospodarczą, które jest wyświetlane w Ogłoszeniu oraz na liście Ogłoszeń w kategorii Praca. Dodanie logo podlega opłacie.

Potwierdzenie Zamówienia  - to komunikat wyświetlany przez system płatniczy współpracujący z Serwisem, potwierdzający dokonanie zakupu usługi Logo w Ogłoszeniu w kategorii Praca.

 1. Dodanie Logo polega na umieszczeniu znaku graficznego dodanego przez Użytkownika do ogłoszenia w kategorii Praca., które wyświetlane jest na stronie Ogłoszenia oraz na liście Ogłoszeń w kategorii Praca.
 2. Po dokonaniu zakupu Logo Serwis wysyła potwierdzenie mailowe, wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, które jest jedynym dowodem zapłaty za Logo wydawanym przez OLX.pl.
 3. Wysokość opłaty za Logo zostanie ujawniona podczas procesu zamieszczania Ogłoszenia w kategorii Praca i wynosi 24,99 zł.
 4. Wysokość opłat może ulec zmianie. Aktualna wysokość opłaty będzie publikowana na stronach Regulaminu Serwisu OLX.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, natomiast dalsze aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 5. Użytkownikom wystawiane są faktury VAT wyłącznie na ich żądanie.
 6. Aby otrzymać fakturę za usługę Logo należy wypełnić odpowiedni formularz, korzystając z odnośnika „Wystaw e-fakturę” dostępnego po zalogowaniu na konto w zakładce „Płatności do faktury”.
 7. Do każdego zrealizowanego zakupu usługi Logo na stronie głównej należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT.
 8. Publikacja Ogłoszenia z Logo następuje tak szybko, jak to możliwe i wykonalne. Jeśli z przyczyn natury technicznej, bądź innych, niemożliwych do przewidzenia, Ogłoszenie nie zostanie opublikowane w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania Potwierdzenia Zamówienia Użytkownik powinien skontaktować się z działem Wsparcia Klienta, podając tytuł Ogłoszenia oraz adres e-mail, który był użyty do zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie OLX.pl.
 9. Okres publikacji Logo rozpoczyna się od momentu publikacji Ogłoszenia w Serwisie, co zostanie potwierdzone drogą mailową.
 10. Logo będzie publikowane w ramach Ogłoszenia w Serwisie przez okres 30 dni.
 11. W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Ogłoszenia z Logo przed wygaśnięciem okresu 30 dni, ponowna reaktywacja Logo nie będzie możliwa. Za niewykorzystany okres nie będzie zwracana pobrana opłata.
 12. Ogłoszenia z Logo niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana wcześniej opłata będzie zwracana na konto Użytkownika, w postaci punktów służących do ponownego skorzystania z usług Serwisu, w terminie 90 dni liczonych od chwili usunięcia danego Ogłoszenia ( jeden punkt odpowiada wartości 1 PLN). Na zasadny wniosek Użytkownika opłata może zostać zwrócona w formie pieniężnej, bezpośrednio na jego konto bankowe. Podstawą zwrotu opłaty na konto bankowe jest złożenie przez Użytkownika skutecznej i uzasadnionej reklamacji dotyczącej usunięcia Ogłoszenia przez Operatora. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego w przypadku gdy Ogłoszenie zostanie usunięte po jego zamieszczeniu w Serwisie, Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty za świadczenia spełnione do chwili usunięcia Ogłoszenia z Serwisu. Jednocześnie w razie dokonania płatności za pomocą wiadomości SMS, Serwis potrąca opłatę pobieraną przez operatora płatności SMS, za aktywację Logo.
 13. W razie zmian w treści Ogłoszenia z Logo dokonanych przez Użytkownika po zamieszczeniu Ogłoszenia w Serwisie Operator zastrzega sobie prawo do edytowania treści nie spełniających warunków Regulaminu lub usunięcia Ogłoszenia. W takim przypadku Operator zastrzega sobie też prawo do niezwracania opłaty pobranej za Logo.
 14. Niniejszy załącznik nr 10 stanowi integralną część Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości słowa pisane z dużej litery mają znaczenie definicji zawartych w Regulaminie.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu OLX.pl.

 

Załącznik nr 11 do Regulaminu – Zasady korzystania z usługi Spotdo góry
 1. Spot jest dodatkową usługą oferowaną Użytkownikom korzystającym z funkcjonalności Serwisu w kategorii Praca. Usługa pozwala na dopasowywanie oczekiwań i sylwetek Użytkowników zainteresowanych propozycjami zatrudnienia do potrzeb potencjalnych pracodawców zamieszczających ogłoszenia w kategorii Praca. Spot wykorzystuje technologię zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz informacji zawartych w treści opublikowanych Ogłoszeń. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych, podstaw prawnych oraz skutków zautomatyzowanego przetwarzania można znaleźć w aktualnej wersji Polityki Prywatności. Korzystanie ze Spot nie ogranicza możliwości korzystania przez Użytkowników z innych funkcjonalności Serwisu związanych z publikowaniem Ogłoszeń o pracę lub ich wyszukiwaniem w kategorii Praca.
 2. Spot ma charakter ograniczony i nie obejmuje wszystkich Ogłoszeń z kategorii Praca. Aktualny zakres działania usługi obejmuje: Ogłoszenia z Poznania i okolic oraz Warszawy i okolic dla 2 wybranych kategorii: Obsługa klienta /call center oraz Przedstawiciel handlowy.
 3. Korzystanie z funkcjonalności Spot wymaga jej aktywacji poprzez:
  1. założenie profilu kandydata, lub
  2. uzyskanie dostępu do Spot.
 4. Przed aktywacją usługi Spot każdy z Użytkowników powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności. Założenie profilu kandydata lub uzyskanie dostępu do Spot łączy się z koniecznością akceptacji Regulaminu.
 5. Każdy z Użytkowników zakładających profil kandydata powinien uzupełnić informacje na swój temat w odpowiednich polach przygotowanego kwestionariusza. Podane informacje zostaną wykorzystane przez algorytmy systemu rekomendacji do wyszukania najbardziej dopasowanych Ogłoszeń o pracę lub do polecenia profilu kandydata potencjalnemu pracodawcy mającemu dostęp do Spot. Każdy z Użytkowników ma również możliwość zapoznania się z propozycjami Ogłoszeń o pracę o mniejszym poziomie dopasowania za pomocą odpowiednich funkcjonalności usługi.
 6. Przeglądanie profili kandydatów przez Użytkowników, którzy uzyskali dostęp do Spot jest możliwe, jeżeli Użytkownik posiada aktywne ogłoszenie w kategorii Praca. Spot zawiera profile Użytkowników zainteresowanych ogłoszeniami o pracę, których sylwetka może odpowiadać potrzebom ogłoszeniodawcy. Potrzeby pracodawcy są ustalane w oparciu o informacje podawane na etapie dodawania nowego ogłoszenia o Pracę. Użytkownik będący ogłoszeniodawcą może zapoznać się z profilami kandydatów, którzy zostali ocenieni przez system rekomendacji jako kandydaci najlepiej spełniający wymagania przedstawione w ogłoszeniu o pracę. Dodatkowo, Użytkownik może również zapoznać się z profilami kandydatów o mniejszym poziomie dopasowania do jego potrzeb za pomocą odpowiednich funkcjonalności usługi.
 7. Funkcjonalności Spot pozwalają Użytkownikom na „polubienie” lub „odrzucenie” propozycji Ogłoszenia o pracę lub propozycji zapoznania się z profilem rekomendowanego kandydata.
 8. Usługa systemu rekomendacji poinformuje Użytkownika o odnalezieniu interesujących Ogłoszeń o pracę dopasowanych do jego potrzeb albo o odszukaniu profilu kandydata dopasowanego do potrzeb potencjalnego pracodawcy. Wspomniane informacje zostaną przesłane Użytkownikom za pomocą powiadomienia w Koncie oraz wiadomości e-mail. W ten sam sposób każdy z Użytkowników zostanie również powiadomiony o fakcie polubienia jego Ogłoszenia lub profilu kandydata przez innego Użytkownika.
 9. Każdy z Użytkowników, którego profil kandydata lub Ogłoszenie zostało „polubione” przez innych Użytkowników Serwisu zostanie o tym poinformowany za pomocą odpowiedniego powiadomienia w Koncie, wiadomości e-mail oraz wiadomości SMS.
 10. Aby uzyskać najlepsze wyniki dopasowania Ogłoszeń o pracę lub profili kandydatów, Użytkownicy powinni podawać prawdziwe, aktualne i pełne informacje w ramach udostępnionych im formularzy (np. formularz dodawania nowego Ogłoszenia lub formularz tworzenia profilu kandydata).
 11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkowników nieprawdziwych lub nieaktualnych danych zamieszczonych w Ogłoszeniach o pracę lub profilach kandydatów.
 12. Operator dokłada należytej staranności, aby na bieżąco monitorować poprawność i skuteczność działania usługi systemu rekomendacji. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

 

Załącznik nr 12 do Regulaminu – Zasady dokonywania przerw technicznych, awarie i błędy technicznedo góry

1. Dążąc do zapewnienia wysokiej jakości usług oraz sprawności funkcjonowania Serwisu, Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych w godzinach nocnych (22-6), w czasie których określone funkcjonalności Serwisu OLX.pl mogą być ograniczone lub niedostępne.
2. Awarią techniczną jest sytuacja wystąpienia błędu technicznego w wyniku, którego większość lub wszyscy Użytkownicy:
a. nie mogą uzyskać dostępu do Serwisu OLX.pl;
b. podstawowe funkcje Serwisu OLX.pl są niedostępne lub ich działanie jest nieprawidłowe, w szczególności dotyczy to niemożliwości zamieszczanie, odświeżania lub promowania Ogłoszeń.
3. W sytuacji wystąpienia Awarii technicznej:
a. trwającej do 3h – Operator przedłuży czas emisji Ogłoszeń o 12h;
b. trwającej powyżej 3h – Operator przedłuży czas emisji Ogłoszeń o 24h, lecz nie krócej niż czas trwania Awarii technicznej.
4. W przypadku wystąpienia błędów innych niż Awaria techniczna, Operator podejmie decyzję o ewentualnym zwrocie opłaty, przedłużeniu czasu emisji Ogłoszenia lub innych formach rekompensaty podejmuje każdorazowo indywidualnie biorąc pod uwagę rodzaj i dolegliwość błędu oraz czas jego występowania, a także powstałe negatywne skutki błędu.

 

Regulamin obowiązujący do 24.12.2014 do pobrania tutaj