Jak możemy pomóc?

Dodaj ogłoszenie

Jak możemy pomóc?

Zmiany w Regulaminie. Kliknij tutaj, by dowiedzieć się więcej.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „OLX Praca”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Operatorem i organizatorem akcji promocyjnej „OLX Praca” (dalej: „Akcja promocyjna”) jest Grupa OLX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568963, NIP: 7792433421 REGON: 36211796000000 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł (dalej: „Spółka”), będąca operatorem serwisu ogłoszeniowego olx.pl dostępnego pod adresem internetowym www.olx.pl (dalej: „Serwis OLX”).
 2. Akcja promocyjna obowiązuje w dniach od 27.08.2019 r. od godz. 12:00 do dnia 3.09.2019 r. godz. 23:59.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Akcja promocyjna adresowana jest do wszystkich użytkowników (dalej „Użytkownik”) korzystających z zasobów Serwisu OLX w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą (posiadających konto Firma), którzy od dnia 27.02.2019 r. nie opublikowali w Serwisie OLX w kategorii Praca żadnego ogłoszenia.
 2. W ramach Akcji promocyjnej, osoba, która spełniła warunki uczestnictwa wskazane w ust. 1, otrzyma zniżkę w wysokości 50% przypisaną do Konta danego Użytkownika, która uprawnia do obniżenia opłaty za dodanie  pojedynczego ogłoszenia w kategorii Praca w Serwisie OLX.
 3. Skorzystanie Użytkownika Serwisu OLX z doładowania uzyskanego w ramach Akcji promocyjnej jest możliwe w dniach od 27.08.2019 r. do 3.09.2019 r. po uprzednim kontakcie z działem sprzedaży Serwisu OLX w formie wiadomości e-mail: oferta.praca@olx.pl i nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 4. Przeniesienie zniżki na rzecz innych Użytkowników Serwisu OLX jest niemożliwe.
 5. W Akcji promocyjnej można wziąć udział tylko raz w ramach konta w Serwisie OLX.

§ 3 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej Akcji promocyjnej należy składać w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres: obsluga@olx.pl.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Spółka zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu do chwili zakończenia Akcji promocyjnej z zastrzeżeniem, że zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez Użytkowników Serwisu OLX przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
 2. Udział w Akcji promocyjnej jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Serwisu OLX.