Jak możemy pomóc?

Dodaj ogłoszenie

Jak możemy pomóc?

Zmiany w Regulaminie. Kliknij tutaj, by dowiedzieć się więcej.

Zmiany w Regulaminie od 15.10.2019 r.

Z dniem 15 października 2019 r. wejdą w życie zmiany w Regulaminie serwisu OLX.pl.

 

Do punktu 2. Definicje dopisane zostaną dwa terminy o następującej treści:

Konsument — Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tj. będący osobą fizyczną, dokonującą w Serwisie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Dezaktualizacja Ogłoszenia – sytuacja, w której (1) doszło do zbycia Towaru lub (2) Użytkownik dokonał zmiany przedmiotu Ogłoszenia w sposób wskazujący, iż dotyczy ono innego Towaru niż Towar, którego dotyczyło pierwotnie.

 

W punkcie 4. ustęp 10 przybierze nowe brzmienie:

Konsument może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w pkt. 4. ust 4. umowy odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Operatora zostało rozpoczęte.

 

W tym samym punkcie dodany zostanie również ustęp 11 o następującej treści:

Operator ma prawo weryfikacji statusu Użytkownika oraz odmowy uznania go za Konsumenta w przypadku stwierdzenia, iż zamieszczane Ogłoszenia związane są z działalnością gospodarczą lub zawodową tego Użytkownika. Operator uwzględnia w tym zakresie w szczególności liczbę zamieszczanych Ogłoszeń (większą od liczby ogłoszeń zamieszczanych przez Konsumentów) oraz ich treść. Użytkownik, któremu odmówiono statusu Konsumenta ma prawo złożenia wyjaśnień i dokumentów. Na ich bazie Operator podejmuje finalną decyzję w tej sprawie.

 

Zmiany obejmą również punkt 5. Nowe brzmienie przybierze ustęp 2:

Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji i trwa co do zasady 30 dni, nie dłużej jednak niż do momentu Dezaktualizacji Ogłoszenia. Po upływie 14 dni od rozpoczęcia Emisji Ogłoszenia w Serwisie, Użytkownik może nieodpłatnie odświeżyć Ogłoszenie, z wyjątkiem:

  1. Ogłoszeń zamieszczanych w kategorii Praca oraz Usługi i Firmy;
  2. w kategoriach Dom i Ogród oraz Elektronika, Użytkowników, którzy choć raz wystawili Ogłoszenie jako firma lub nabyli Pakiet Ogłoszeń.

 

Dodany zostanie również ustęp 14 o treści:

W Serwisie emitowane są jedynie Ogłoszenia aktualne. Operator uprawniony jest do zakończenia emisji Ogłoszenia w przypadku uzasadnionego stwierdzenia, iż nastąpiła jego Dezaktualizacja.

 

Dodatkowo zmieniony zostanie ustęp 5 w punkcie 9. Nowe brzmienie:

Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsumenci mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr, podając nasz adres: pomoc@olx.pl.