Jak możemy pomóc?

Dodaj ogłoszenie

Jak możemy pomóc?

Zmiany w Regulaminie. Kliknij tutaj, by dowiedzieć się więcej.

Regulamin akcji promocyjnej „Cyber Monday na OLX”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Operatorem i organizatorem akcji promocyjnej „Cyber Monday na OLX” (dalej: „Akcja promocyjna”) jest Grupa OLX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568963, NIP: 7792433421 REGON: 36211796000000 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł (dalej: „Spółka”), będąca operatorem Serwisu ogłoszeniowego dostępnego pod adresem www.olx.pl (dalej: „OLX”).

2. Akcja promocyjna obowiązuje w dniu 02.12.2019r. od godz. 00:01 do godz. 23:59.

 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Akcja promocyjna adresowana jest do wszystkich zarejestrowanych Użytkowników serwisu OLX, którzy logowali się na swoje konto w OLX w ciągu ostatnich 24 miesięcy, czyli od grudnia 2017.

2. W ramach Akcji promocyjnej, Użytkownik, który spełnił warunki uczestnictwa wskazane w ust. 1, otrzymuje zniżkę w wysokości 70% przypisaną do Konta danego Użytkownika OLX, którą może wykorzystać na zakup usług promowania ogłoszeń w kategorii Elektronika.

3. Płatności w ramach Akcji Promocyjnej mogą być dokonywane za pomocą narzędzi płatniczych udostępnionych w serwisie OLX.

4. Skorzystanie Użytkownika OLX ze zniżki uzyskanej w ramach Akcji promocyjnej jest możliwe w dniu 02.12.2019 r. i nie podlega wymianie na środki pieniężne.

5. Przeniesienie zniżki na rzecz innych Użytkowników OLX jest niemożliwe.

 

§ 3 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej Akcji promocyjnej należy składać w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres: pomoc@olx.pl

 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spółka zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu do chwili zakończenia Akcji promocyjnej z zastrzeżeniem, że zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez Użytkowników OLX przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu OLX.