Jak możemy pomóc?

Dodaj ogłoszenie

Jak możemy pomóc?

Zmiany w Regulaminie. Kliknij tutaj, by dowiedzieć się więcej.

Zmiany w Regulaminie od 05.09.2018 r.

Z dniem 5 września 2018 r. wchodzą w życie następujące zmiany w Regulaminie:

A. Pkt. 5 ust. 1 ppkt 2 nadajemy brzmienie:

„dokonania aktywacji Ogłoszenia, przy czym aktywacja Ogłoszenia bezpłatnego odbywa się poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Użytkownika. Natomiast aktywacja Ogłoszenia płatnego odbywa się poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) zgodnie z punktem 8 Regulaminu”

B. Usuwamy pkt 5 ust. 12;

C. W pkt. 6 jest błąd numeracyjny. Pkt 6 ust. 7 ppkt 6 w rzeczywistości powinien być pkt. 6 ust. 7;

D. Pkt. 7 ust. 1 nadajemy brzmienie:

Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usług świadczonych na podstawie Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć

E. Obecny punkt 8 zmienia numer na punkt 9 i dodajemy nowy pkt 8 o poniższym brzmieniu:

 1. Użytkownik może korzystać w Serwisie z usług płatnych i bezpłatnych. Zapłata za usługi płatne następuje z góry w jeden z poniższych sposobów:
  1. poprzez złożenie swojemu dostawcy usług płatniczych zlecenia płatniczego za pośrednictwem funkcjonalności obsługiwanych przez dostawcę usług płatniczych Operatora, np. przelew online (tzw. płatności pay-by-link), płatność internetowa kartą płatniczą;
  2. poprzez skorzystanie z tzw. usług SMS Premium (usług o podwyższonej opłacie);
  3. poprzez zlecenie płatności z wykorzystaniem portfela OLX (tj. prowadzonej przez Operatora zgodnie z ust. 2 poniżej ewidencji środków służących dokonywaniu zapłaty za usługi płatne świadczone w ramach Serwisu).
 2. Operator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z portfela OLX w celu dokonywania zapłaty za płatne usługi świadczone w ramach Serwisu. Wpłata środków na portfel OLX może nastąpić w sposób wskazany w ust. 1.1 powyżej z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu. W celu dokonania zapłaty z wykorzystaniem środków z portfela OLX Użytkownik powinien wybrać portfel OLX jako formę płatności oraz zatwierdzić dokonywaną płatność.
 3. Operator zapewnia Użytkownikowi dostęp do informacji o aktualnym saldzie portfela OLX w Serwisie w zakładce „Mój OLX” – „Stan konta”.
 4. Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać zwrotu środków wpłaconych na portfel OLX. W tym celu powinien przekazać wniosek o zwrot środków wiadomością poczty elektronicznej na adres: pomoc@olx.pl lub listem poleconym na adres: Grupa OLX Sp. z o. o., ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań. Zwrot dokonywany jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika.
 5. W przypadku rozwiązania umowy przez Użytkownika zgodnie z pkt. 4 ust. 8 Regulaminu, Użytkownik powinien niezwłocznie złożyć wniosek o zwrot salda portfela OLX w sposób wskazany w ustępie poprzedzającym. W przypadku odstąpienia od umowy przez Użytkownika będącego konsumentem zgodnie z pkt. 4 ust. 10 Regulaminu zwrot salda portfela OLX zostaje dokonany w terminie 30 dni, na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika.
 6. Operator zapewnia Użytkownikowi możliwość zarejestrowania danych karty płatniczej w celu umożliwienia dokonywania zapłaty zgodnie z ust. 1.1 powyżej bez konieczności każdorazowego podawania pełnych danych karty. W celu dokonania płatności z wykorzystaniem danych karty zarejestrowanej zgodnie z niniejszym ustępem, Użytkownik powinien wybrać zarejestrowaną kartę płatniczą z listy oraz podać kod CVC lub CVV w celu potwierdzenia dokonywanej płatności. Transakcja płatnicza jest wykonywana na zasadach określonych dla płatności internetowej kartą płatniczą w ust. 1.1 powyżej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć dane zarejestrowanej karty płatniczej z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.
 7. Użytkownik może posiadać nie więcej niż 10 zarejestrowanych kart płatniczych.
 8. Operator nie pobiera opłaty z tytułu prowadzenia portfela OLX ani z tytułu zarejestrowania danych karty płatniczej.